Lagtingets beslut 43/2021

Tillhör ärendet: Ny offentlighetslagstiftning
Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 43/2021

 

Datum

Ärende

 

2021-03-24

LF 8/2020-2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av landskapslagen om främjande av en utbyggnad av bredbandsnät

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 3 § 3 mom. och 5 § 3 mom. landskapslagen (2017:78) om främjande av en utbyggnad av bredbandsnät, samt

     fogas till 5 § ett nytt 4 mom. som följer:

 

3 §

Landskapsregeringen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     När personer anställda hos en tjänsteleverantör utför offentliga förvaltningsuppgifter vid den centrala informationspunkten ska allmänna förvaltningsbestämmelser tillämpas och straffrättsligt tjänsteansvar gälla i enlighet med det som föreskrivs i annan lagstiftning.

 

5 §

Tvistlösningsmyndigheten

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Ålands energimyndighet kan anlita sakkunniga för att biträda myndigheten vid avgörande av meningsskiljaktigheter vid tvistlösning. Ålands energimyndighet har utan hinder av sekretessbestämmelser rätt att till sådana sakkunniga lämna ut behövlig information, om informationen är nödvändig för skötseln av uppgifter och inte innehåller konfidentiella meddelanden eller förmedlingsuppgifter. När de sakkunniga utför offentliga förvaltningsuppgifter ska allmänna förvaltningsbestämmelser tillämpas och straffrättsligt tjänsteansvar gälla i enlighet med det som föreskrivs i annan lagstiftning.

     Om handlingars och uppgifters offentlighet gäller i övrigt vad som föreskrivs i offentlighetslagen (:) för Åland.

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

    

 

 

     Mariehamn den 24 mars 2021

 

 

 

Bert Häggblom 

talman

 

 

Katrin Sjögren 

vicetalman

 

 

Roger Nordlund

vicetalman