Lagtingets beslut 45/2020

Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 45/2020

 

Datum

Ärende

 

2020-06-03

LF 23/2019-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av 1 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om skattetillägg och förseningsränta

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 1 § 1 mom. landskapslagen (1996:50) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om skattetillägg och förseningsränta som följer:

 

1 §

     Vid försummelse att inom utsatt tid betala skatt till kommunen eller medieavgift eller förskott på någon av dessa, ska lagen om skattetillägg och förseningsränta (FFS 1556/1995) tillämpas med de avvikelser som följer av denna lag.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den…

 

__________________

 

 

    

 

 

     Mariehamn den 3 juni 2020

 

 

 

Roger Nordlund 

talman

 

 

Ingrid Zetterman 

vicetalman

 

 

Bert Häggblom

vicetalman