Lagtingets beslut 45/2013

Tillhör ärendet: Ändringar av arbetsordningen
Lagtingsår: 2012-2013
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 45/2013

 

Datum

Ärende

 

2013-05-29

TMK 2/2012-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Ändring av arbetsordningen för Ålands lagting

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut, tillkommet på det sätt som bestäms i 63 § 1 mom. lagtingsordningen (2011:97) för Åland,

     ändras 12 § 1 mom.5 punkten, 15 § 1 mom. 3 punkten, 28 § 2 mom., 45 § 5 punkten, 54 § 1 mom. och 85 § arbetsordningen (2011:98) för Ålands lagting samt

     fogas till arbetsordningens 61 § ett nytt 4 mom., varvid tidigare 4 mom. blir 5 mom., som följer:

 

12 §

Talmanskonferensens uppgifter

Talmanskonferensen har till uppgift att

     1) föreslå ändringar i lagtingsordningen, arbetsordningen eller andra be-stämmelser som rör lagtingets eller Ålands delegation i Nordiska rådets or-ganisation eller arbete,

     2) avge yttranden över sådana ändringar i lagtingsordningen, arbetsord-ningen och Ålands delegation i Nordiska rådets organisation eller arbete som en ledamot eller någon annan tagit initiativ till,

     3) planera tidtabellen för verksamheten under lagtingsåret,

     4) väcka förslag om tillsättande av tillfälliga utskott,

     5) väcka förslag om de arvoden och övriga ersättningar som enligt 106 § tillkommer ledamöterna samt talmannens arvode och fatta beslut om den ersättning för representationskostnader som ska tillkomma talmannen samt

     6) i övrigt lägga fram förslag till och utfärda anvisningar om hur lag-tingsarbetet ska ordnas.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

15 §

Finans- och näringsutskottets ansvarsområde

     Till finans- och näringsutskottets uppgifter hör att bereda:

     1) landskapsregeringens förslag till budget och tillägg till budgeten samt budgetmotioner,

     2) förslag till framställningar om extra anslag samt förslag till bemyndiganden att bevilja landskapsgarantier och andra ekonomiska åtaganden,

     3) revisionsberättelser som lämnats till lagtinget samt landskapsregeringens årsredovisningar,

     4) lagförslag angående:

     a) näringarna och stöd till näringslivet,

     b) skatter och avgifter,

     c) byggande, expropriation och fysisk planering,

     d) trafik och vägar samt

     e) övriga ärenden som remitterats till utskottet och

     5) bifall till ikraftträdandet av sådana internationella avtal som hör till utskottets ansvarsområde.  

 

28 §

Motioner

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     En budgetmotion får inte väckas innan landskapsregeringen har lämnat sitt budgetförslag till lagtinget och motionen ska lämnas in senast klockan 12.00 den tionde november året före finansåret. En budgetmotion med anledning av ett förslag till en tilläggsbudget eller ett kompletterande budgetförslag ska lämnas in senast klockan 12.00 den fjärde dagen efter det att förslaget upptagits för kännedom på föredragningslistan.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

45 §

Behandlingsordningen

     Om det inte finns särskilda skäl för en annan behandlingsordning ska ett utskott ta upp de ärenden som remitterats till utskottet i följande ordning:

     1) framställningar från republikens president, landskapsregeringens skrivelser med förslag till samråd i ärenden som gäller Europeiska unionen,

     3) utlåtanden till andra utskott över framställningar från republikens president och över lagförslag och budgetförslag från landskapsregeringen,

     4) landskapsregeringens lagförslag med eventuella anslutningsmotioner samt landskapsregeringens budgetförslag,

     5) berättelser, årsredovisningar samt utlåtanden till andra utskott över berättelser och meddelanden,

     6) meddelanden,

     7) lagmotioner,

     8) utlåtanden till andra utskott över motioner samt

     9) åtgärdsmotioner

 

54 §

Utskottens betänkanden och utlåtanden

     Utskottens betänkanden och utlåtanden ska vara kortfattade. Utskottens förslag ska läggas fram i form av klämmar. Ett betänkande eller utlåtande kan vara gemensamt för flera ärenden.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

61 §

Föredragningslistan

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Lagtinget kan besluta att en gemensam diskussion tillåts i ärenden som ansluter sig till varandra.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

85 §
Revisionen av lagtinget

     Granskningen av hur lagtingets och Ålands delegation i Nordiska rådets medel bokförts och använts ska skötas av Landskapsrevisionen i enlighet med bestämmelserna i landskapslagen (  ) om Landskapsrevisionen.

 

__________________

 

     Denna ändring träder i kraft den 1 juli 2013. Tidigare gällande bestämmelser ska dock i tillämpliga delar gälla i fråga om landskapsrevisorernas berättelse över granskningen av finansåret 2012. Till den del bestämmelserna avser landskapets årsredovisning tillämpas de för första gången när det gäller årsredovisningen för finansåret 2014.

 

 

 

     Mariehamn den 29 maj 2013

 

 

 

Britt Lundberg 

talman

 

 

Viveka Eriksson 

vicetalman

 

 

Roger Jansson

vicetalman