Lagtingets beslut 45/2016

Lagtingsår: 2015-2016
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 45/2016

 

Datum

Ärende

 

2016-11-23

LF 24/2015-2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av 12 § landskapslagen om landskapets fastighetsverk

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 12 § landskapslagen (2015:110) om landskapets fastighetsverk som följer:

 

12 §

Bokföring och bokslut

     Fastighetsverket är bokföringsskyldigt. På fastighetsverkets bokföring tillämpas vad som i bokföringslagen (FFS 1997/1336) och aktiebolagslagen föreskrivs om aktiebolags bokföring, bokslut och verksamhetsberättelse.

     Fastighetsverkets räkenskapsperiod är ett kalenderår. Fastighetsverket ska upprätta ett bokslut och en verksamhetsberättelse för varje räkenskapsperiod före utgången av mars månad. Fastighetsverkets styrelse och verkställande direktör undertecknar fastighetsverkets bokslut och verksamhetsberättelse. Fastighetsverket ska lämna in bokslutshandlingarna och verksamhetsberättelsen till landskapsregeringen.

     Landskapsregeringen fastställer fastighetsverkets bokslut och verksamhetsberättelse. Landskapsregeringen beslutar på basis av bokslutet hur fastighetsverkets vinst ska intäktsföras i landskapets budget samt om andra åtgärder som fastighetsverkets verksamhet och ekonomi föranleder.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den        och tillämpas första gången på det bokslut och den verksamhetsberättelse som upprättas för år 2016.

 

__________________

 

    

 

 

     Mariehamn den 23 november 2016

 

 

 

Johan Ehn

talman

 

Veronica Thörnroos

vicetalman

 

 

Viveka Eriksson 

vicetalman