Lagtingets beslut 48/2020

Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 48/2020

 

Datum

Ärende

 

2020-06-03

LF 18/2019-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om temporär ändring av landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras temporärt 5 § 1 mom. och 6 § 1 mom. landskapslagen (2017:120) om landskapsandelar till kommunerna samt

     fogas temporärt till lagen en ny 34a § som följer:

 

5 §

Landskapsandel för socialvården

     Landskapsandelen för socialvården är 14,4 procent av normkostnaden för socialvården.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

6 §

Landskapsandel för den samordnade socialtjänsten

     Landskapsandelen för den samordnade socialtjänsten är 14,4 procent av normkostnaden för den samordnade socialtjänsten.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

34a §

Utbetalning i förskott

     Med avvikelse från 34 § 1 mom. kan landskapsregeringen bestämma att landskapsandelarna och kompletteringen av skatteinkomsterna för finansåret 2020 betalas ut i förskott.

 

__________________

 

     Lagtinget bemyndigar landskapsregeringen att bestämma att denna lag helt eller delvis ska träda i kraft i den ordning som föreskrivs i 20 § 3 mom. självstyrelselagen (1991:71) för Åland.

     Denna lag träder i kraft den … och gäller till och med den 31 december 2020.

     Lagen tillämpas på landskapsandelar och komplettering av skatteinkomsterna för finansåret 2020. Genom denna lag upphävs landskapsregeringens beslut ÅLR 2019/9820 till den del det gäller fastställande av landskapsandelarna för socialvården och för den samordnade socialtjänsten. Landskapsregeringen fastställer de nämnda landskapsandelarna enligt denna lag så fort som möjligt efter att den har trätt i kraft.

 

__________________

    

 

 

     Mariehamn den 3 juni 2020

 

 

 

Roger Nordlund 

talman

 

 

Ingrid Zetterman 

vicetalman

 

 

Bert Häggblom

vicetalman