Lagtingets beslut 49/2020

Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 49/2020

 

Datum

Ärende

 

2020-06-03

LF 19/2019-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om tillämpning på Åland av lagen om temporära undantag från lagen om utkomstskydd för arbetslösa på grund av covid-19-epidemin

 

     I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:

 

1 §

Lagens tillämpningsområde

     Lagen om temporära undantag från lagen om utkomstskydd för arbetslösa på grund av covid-19-epidemin (FFS xxxx/2020) ska, med i denna lag angivna undantag, tillämpas på Åland till den del lagen om temporära undantag från lagen om utkomstskydd för arbetslösa på grund av covid-19-epidemin gäller arbetslöshetsdagpenning och arbetsmarknadsstöd, vilka betalas av landskapet med stöd av landskapslagen (2003:71) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

     Ändringar av lagen om temporära undantag från lagen om utkomstskydd för arbetslösa på grund av covid-19-epidemin ska gälla på Åland från tidpunkten för deras ikraftträdande i riket, om inte annat följer av denna lag.

 

2 §

Ikraftträdande

     Lagtinget bemyndigar landskapsregeringen att bestämma att denna lag helt eller delvis ska träda i kraft i den ordning som föreskrivs i 20 § 3 mom. självstyrelselagen (1991:71) för Åland.

     Denna lag träder i kraft den         2020 och gäller till och med den 31 oktober 2020.

     Bestämmelserna i 4 § 2 mom. i lagen om temporära undantag från lagen om utkomstskydd för arbetslösa på grund av covid-19-epidemin ska tillämpas även vid ikraftträdandet av denna lag.

 

__________________

    

 

 

     Mariehamn den 3 juni 2020

 

 

 

Roger Nordlund 

talman

 

 

Ingrid Zetterman 

vicetalman

 

 

Bert Häggblom

vicetalman