Lagtingets beslut 49/2023

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 49/2023

 

Datum

Ärende

 

2023-05-29

LF 13/2022-2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om tillfällig skatt på vinster inom elbranschen och sektorn för fossila bränslen

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:

 

1 §

Tillämpningsområde

     Företag som bedriver elaffärsverksamhet och företag som är verksamma inom sektorn för fossila bränslen ska på vinsterna betala skatt till landskapet i enlighet med vad som föreskrivs om skatt till staten i lagen om tillfällig skatt på vinster inom elbranschen och sektorn för fossila bränslen (FFS 363/2023), lagen om tillfällig vinstskatt, med de undantag som följer av denna lag.

     Lagen om tillfällig vinstskatt ska tillämpas i den lydelse den har när denna lag träder i kraft. Senare ändringar av lagen ska gälla på Åland från tidpunkten för deras ikraftträdande i riket. Ändringar av bestämmelser beträffande vilka det föreskrivs om avvikelser ska dock inte tillämpas på Åland.

 

2 §

Begränsat skattskyldiga företag

     Med avvikelse från 3 § 3 mom. och 13 § 3 mom. lagen om tillfällig vinstskatt är ett företag som på det sätt som avses i 9 § inkomstskattelagen (FFS 1535/1992) begränsat skattskyldigt endast skyldigt att betala skatt om företaget på Åland har ett i 13a § i den lagen avsett fast driftsställe för bedrivande av näringsverksamhet.

 

3 §

Fasta driftsställen utanför Åland

     Bestämmelserna i 9 § lagen om tillfällig vinstskatt om skattskyldiga med fasta driftsställen utomlands ska avse skattskyldiga med fasta driftsställen utanför Åland.

 

4 §

Verkställande av beskattningen och skatteuppbörd

     Vid verkställande av beskattningen enligt denna lag tillämpas lagen om beskattningsförfarande (FFS 1558/1995) samt de bestämmelser och föreskrifter som utfärdas med stöd av den.

     Vid skatteuppbörd, indrivning av skatt och återbäring av skatt tillämpas lagen om skatteuppbörd (FFS 11/2018) samt de bestämmelser och föreskrifter som utfärdas med stöd av den.

      De författningar som nämns i 1 och 2 mom. tillämpas i den lydelse de har när denna lag träder i kraft. Senare ändringar av författningarna ska gälla på Åland från tidpunkten för deras ikraftträdande i riket.

 

5 §

Hänvisningar

     Hänvisningar i lagen om tillfällig vinstskatt till elmarknadslagen (FFS 588/2013) ska avse landskapslagen (2015:102) om tillämpning i landskapet Åland av rikslagstiftning om elmarknaden. Hänvisningen till strafflagen (FFS 39/1889) ska avse landskapslagen (2002:60) om tillämpning i landskapet Åland av 29 kap. strafflagen.

 

6 §

Förvaltningsuppgifter

     De förvaltningsuppgifter som enligt lagen om tillfällig vinstskatt ankommer på statens myndigheter ska på Åland skötas av landskapsregeringen till den del förvaltningen hänför sig till uppgifter inom landskapets behörighet.

 

7 §

Ikraftträdande

     Denna lag träder i kraft den….

     Lagen ska tillämpas vid beskattningen för skatteåret 2023. Om den skattskyldiges räkenskapsperiod inte slutar under kalenderåret 2023, tillämpas lagen vid företagets beskattning för skatteåret 2024.

     Om beslut om ändring av den skattskyldiges räkenskapsperiod har fattats den 1 december 2022 eller därefter så att det skatteår som går ut 2023 går ut före den 31 december 2023, tillämpas denna lag dock på den skattskyldiges skatteår 2023 och 2024.

 

__________________

 

    

 

 

     Mariehamn den 29 maj 2023

 

 

 

Bert Häggblom 

talman

 

 

Katrin Sjögren 

vicetalman

 

 

Roger Nordlund

vicetalman