Lagtingets beslut 49/2019

Lagtingsår: 2017-2018
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands lagting

BESLUT LTB 49/2019

 

Datum

Ärende

 

2019-09-09

RP 7/2017-2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Republikens President

 

 

 

 

 

 

från Ålands lagting

 

 

 

 


 

Till lagtinget har överlämnats Republikens Presidents framställning av den 21 september 2018 angående godkännande av regeringens proposition med förslag till riksdagen med förslag till lag om ändring av 30 § självstyrelselagen för Åland, i det avseende 69 § i självstyrelselagen för Åland av den 16 augusti 1991 föreskriver.

     Lagtinget har behandlat ärendet i den ordning nämnda bestämmelse och lagtingsordningen för Åland föreskriver och får enligt denna dag fattat beslut vördsamt meddela

 

att lagtinget ger sitt bifall till lag om ändring av självstyrelselagen för Åland i den lydelse det har enligt regeringens proposition nr 135/2018 rd.

 

 

 

Mariehamn den 9 september 2019           

 

 

 

Gun-Mari Lindholm

talman

 

 

Veronica Thörnroos

vicetalman

 

 

Viveka Eriksson

vicetalman