Lagtingets beslut 5/2006

Lagtingsår: 2005-2006
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 5/2006

 

Datum

Ärende

 

2006-03-08

RP 1/2005-2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Republikens President

 

 

 

 

 

 

från Ålands lagting

 

 

 

 


 

Till lagtinget har överlämnats Republikens Presidents framställning av den 18 december 2005 angående godkännande av ändringarna i bilaga IV till protokollet av år 1978 till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg, i det avseende 59 § 1 mom. självstyrelselagen för Åland av den 16 augusti 1991 föreskriver.

     Lagtinget har behandlat ärendet i den ordning nämnda bestämmelse och lagtingsordningen för landskapet Åland föreskriver och får enligt denna dag fattat beslut vördsamt meddela

 

att lagtinget inte ger sitt bifall till att lagen träder i kraft i landskapet Åland till de delar den i framställningen berörda bilagan faller inom landskapets behörighet.

 

 

Mariehamn den 13 mars 2006

 

 

 

Barbro Sundback

talman

 

 

Viveka Eriksson

vicetalman

 

 

Johan Ehn

vicetalman