Lagtingets beslut 54/2020

Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 54/2020

 

Datum

Ärende

 

2020-06-24

LF 22/2019-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av 1c § 2 mom. landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av familjevårdarlagen

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 1c § 2 mom. landskapslagen (2015:18) om tillämpning i landskapet Åland av familjevårdarlagen sådant det lyder i landskapslagen 2020/16, som följer:

 

1c §

Familjehem

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Ett familjehem ska till sina sanitära och övriga förhållanden vara lämpligt för den vård som ges där. Vid prövning av om ett familjehem är lämpligt ska kommunen eller kommunalförbundet fästa särskild vikt vid de mänskliga relationerna i familjehemmet, vilka möjligheter den som ger familjevård har att i överensstämmelse med vad som är bäst för den som placeras i familjevård beakta och tillgodose behoven hos denna person samt om den som ger familjevård kan samarbeta med kommunen eller kommunalförbundet och med de personer som står nära den som placeras i familjevård. Dessutom ska det utredas om de övriga medlemmarna i familjehemmet godtar den som placeras i familjevård och om han eller hon kan få en jämbördig ställning i förhållande till de övriga medlemmarna i familjehemmet. Ett familjehem ska även i fråga om uppbyggnad, utrymmen och utrustningsnivå lämpa sig för familjevård.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

 

__________________

 

    

 

 

     Mariehamn den 24 juni 2020

 

 

 

Roger Nordlund

talman

 

 

Ingrid Zetterman 

vicetalman

 

 

Bert Häggblom

vicetalman