Lagtingets beslut 54/2012

Lagtingsår: 2011-2012
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 54/2012

 

Datum

Ärende

 

2012-12-12

TMK 6/2011-2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Ändring av arbetsordningen för Ålands lagting

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 15 och 82 §§ arbetsordningen (2011:98) för Ålands lagting som följer:

 

15 §

Finans- och näringsutskottets uppgifter

     Till finans- och näringsutskottets uppgifter hör att bereda:

     1) landskapsregeringens förslag till budget och tillägg till budgeten samt budgetmotioner,

     2) förslag till framställningar om extra anslag samt förslag till bemyndiganden att bevilja landskapsgarantier och andra ekonomiska åtaganden,

     3) revisionsberättelser som lämnats till lagtinget,

     4) lagförslag angående:

     a) näringarna och stöd till näringslivet,

     b) skatter och avgifter,

     c) byggande, expropriation och fysisk planering,

     d) trafik och vägar samt

     e) övriga ärenden som remitterats till utskottet och

     5) bifall till ikraftträdandet av sådana internationella avtal som hör till utskottets ansvarsområde.

     Det hör också till finans- och näringsutskottet att genom landskapsregeringen följa förhandlingarna om tjänstekollektivavtal för landskapets tjänstemän och till den del lagtingets godkännande behövs, godkänna avtalen. Ett godkännande är behövligt när ett avtal har en inte försumbar inverkan på budgeten. Utskottet kan underställa lagtinget sitt beslut i ärendet för fastställelse.

     Ett tjänstekollektivavtal som ska godkännas av finans- och näringsutskottet sänds till utskottet på landskapsregeringens försorg. Ärendet ska behandlas utan dröjsmål. Är utskottets medlemmar inte eniga i sitt beslut gäller som beslut den åsikt som omfattas av de flesta medlemmarna. Faller rösterna lika anses avtalet godkänt. I övriga ärenden som rör tjänstekollektivavtal avgör lotten vid lika röstetal. För att ett beslut om att ett ärende ska underställas lagtinget ska fattas krävs att beslutet omfattas av majoriteten av de avgivna rösterna. Sedan utskottet fattat beslut i ett ärende som rör tjänstekollektivavtal ska beslutet omedelbart överföras till landskapsregeringens kännedom.

     Det hör också till finans- och näringsutskottet att godkänna tjänstekollektivavtalen för personalen vid lagtingets kansli på motsvarande sätt som tjänstekollektivavtalen för landskapets tjänstemän.

     Medan förhandlingar om tjänstekollektivavtal pågår får en medlem av utskottet inte utan utskottets tillstånd yppa vad hon eller han fått del av under ärendets behandling i utskottet.

     Landskapsregeringen är skyldig att fortlöpande informera utskottet om de förhandlingar som förs till den delen avtalen kan komma att kräva utskottets godkännande.

     Utskottet ska för varje år avge en skriftlig redogörelse beträffande handläggningen av ärenden som rör tjänstekollektivavtal till lagtinget.

 

 

82 §

Kanslikommissionens uppgifter

     Kanslikommissionen ska

     1) uppgöra ett förslag till budget för lagtinget enligt 2 mom.,

     2) övervaka lagtingets ekonomiska förvaltning som sköts av landskapsregeringens finansavdelning i enlighet med motsvarande bestämmelser för landskapsregeringen,

     3) besluta om betalningen av lagtingets utgifter om inte uppgiften delegerats,

     4) sköta de uppgifter som enligt landskapslagen (:) om lagtingets kansli ankommer på kanslikommissionen,

     5) föra en förteckning över de lagtingsledamöter som har kommit överens om att samverka som en lagtingsgrupp,

     6) fastställa reglerna för stödet till lagtingsgrupperna samt

     7) besluta om övriga ärenden som den enligt lag, denna arbetsordning, ett reglemente eller en instruktion ska avgöras av kanslikommissionen.

     Vid uppgörande av förslag till lagtingets budget ska landskapslagen om landskapets finansförvaltning iakttas i tillämpliga delar. Förslag till budget ska tas in i landskapsregeringens budgetförslag. Kanslikommissionen kan begära ett förslag till budget för Ålands delegation i Nordiska rådet från delegationen.

 

__________________

 

     Detta beslut träder i kraft den

 

 

     Mariehamn den 12 december 2012

 

 

 

Britt Lundberg 

talman

 

 

Viveka Eriksson 

vicetalman

 

 

Roger Jansson

vicetalman