Lagtingets beslut 6/2020

Tillhör ärendet: Temporärt tilläggsstöd
Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 6/2020

 

Datum

Ärende

 

2020-03-30

LF 13/2019-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om temporärt tilläggsstöd till den som lyfter grunddagpenning eller arbetsmarknadsstöd

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:

 

1 §

Lagens syfte

     Syftet med denna lag är att under begränsad tidsperiod trygga försörjningen hos personer som har hamnat i en svår situation på arbetsmarknaden samt att främja deras förutsättningar att komma in på eller återvända till arbetsmarknaden.

 

2 §

Temporärt tilläggsstöd

     För ett i 1 § avsett ändamål kan ett temporärt tilläggsstöd beviljas personer på det sätt som bestäms i denna lag.

     Det temporära tilläggsstödet är 30 euro per dag och kan utbetalas för tidsperioden 1 april 2020 – 30 juni 2020. Stödet betalas ut för fem dagar per vecka.

 

3 §

Rätt till temporärt tilläggsstöd

     Ett temporärt tilläggsstöd kan beviljas den som är berättigad till grunddagpenning eller arbetsmarknadsstöd med stöd av landskapslagen (2003:71) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomstskydd för arbetslösa, nedan kallad blankettlagen.

     En förutsättning för att temporärt tilläggsstöd ska beviljas är att personen i fråga har beviljats grunddagpenning eller arbetsmarknadsstöd med stöd av blankettlagen och att arbetslöshetsförmånen utbetalas för den i 2 § 2 mom. angivna tidsperioden.

     Upphör rätten till en arbetslöshetsförmån enligt blankettlagen upphör också rätten till det temporära tilläggsstödet och utbetalningen av tilläggsstödet upphör samtidigt med att utbetalningen av arbetslöshetsförmånen upphör.

 

4 §

Inverkan på arbetslöshetsförmåner

     Det temporära tilläggsstödet ska inte inverka på beloppet för de arbetslöshetsförmåner som utbetalas med stöd av blankettlagen.

 

5 §

Förfarandet

     För att beviljas det temporära tilläggsstödet fordras ingen särskild ansökan, utan rätten till det temporära tilläggsstödet prövas samtidigt med att ansökan om arbetslöshetsförmåner enligt blankettlagen prövas.

     Det temporära tilläggsstödet beviljas från samma tidpunkt som en arbetslöshetsförmån enligt blankettlagen beviljas, under förutsättning att arbetslöshetsförmånen gäller för den i 2 § 2 mom. angivna tidsperioden.

     Har en arbetslöshetsförmån enligt blankettlagen beviljats före den 1 april 2020 ska tilläggsstödet endast utbetalas samtidigt med arbetslöshetsförmånen för den i 2 § 2 mom. angivna tidsperioden.

     Om en arbetslöshetsförmån beviljas retroaktivt för en tid som infaller under den i 2 § 2 mom. angivna tidsperioden ska tilläggsstödet utbetalas samtidigt med arbetslöshetsförmånen för nämnda tidsperiod.

     I övrigt ska de med stöd av blankettlagen tillämpliga bestämmelserna om verkställighet i lagen om utkomstskydd för arbetslösa jämte avvikelser iakttas.

 

6 §

Förvaltningsmyndighet

     Verkställighetsuppgifterna enligt denna lag sköts av Ålands arbetsmarknads- och servicemyndighet.

 

7 §

Finansiering

     De förmåner som omfattas av denna lag finansieras med landskapsmedel.

 

8 §

Sökande av ändring

     Beslut som Ålands arbetsmarknads- och servicemyndighet fattar med stöd av denna lag kan överklagas hos Ålands förvaltningsdomstol.

 

9 §

Ikraftträdande

     Lagtinget bemyndigar landskapsregeringen att bestämma att denna lag helt eller delvis ska träda i kraft i den ordning som föreskrivs i 20 § 3 mom. självstyrelselagen.

     Denna lag träder i kraft den

 

 

__________________

 

    

 

 

     Mariehamn den 30 mars 2020

 

 

 

Roger Nordlund 

talman

 

 

Ingrid Zetterman   

vicetalman

 

 

Bert Häggblom

vicetalman