Lagtingets beslut 62/2021

Tillhör ärendet: Ny offentlighetslagstiftning
Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

 

Ålands lagting

BESLUT LTB 62/2021

 

Datum

Ärende

 

2021-03-24

LF 8/2020-2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av 3 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om privat socialservice

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 8 punkten i tabell 1 i 3 § landskapslagen (2012:36) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om privat socialservice, sådan tabell 1 i 3 § lyder i landskapslagen 2020/21,

     ändras 9 punkten i tabell 1 och 6 punkten i tabell 2 i landskapslagens 3 §, sådan tabell 1 lyder i landskapslagen 2020/21 och tabell 2 i landskapslagen 2015/19, som följer:

 

3 §

Avvikelser

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Tabell 1

 

Hänvisningen i rikslagens

 

avser i landskapet

9.

30 § 3 mom. till 16 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (FFS 621/1999)

 

25 § offentlighetslagen (:) för Åland

 

Tabell 2

 

Bestämmelsen i rikslagens

 

avser i landskapet6.

25 § om förande av register och användning av registeruppgifterna:

 

inte tillämpas. Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet ska för handläggning av tillstånds- och anmälningsärenden som avses i denna lag samt för övervakning och statistikföring av verksamheten föra ett register över tillhandahållare av privat socialservice. Myndigheten får använda registeruppgifter i den omfattning dess uppgifter kräver det. Närmare bestämmelser om behandling av personuppgifter finns i dataskyddslagstiftningen.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 

 

 

    

 

 

     Mariehamn den 24 mars 2021

 

 

 

Bert Häggblom 

talman

 

 

Katrin Sjögren 

vicetalman

 

 

Roger Nordlund

vicetalman