Lagtingets beslut 63/2020

Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 63/2020

 

Datum

Ärende

 

2020-06-26

LF 31/2019-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av 29f § kommunalskattelagen för landskapet Åland

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 29f § 1 punkten kommunalskattelagen (2011:119) för landskapet Åland, sådan den lyder i landskapslagen 2020/…, som följer:

 

29f §

Kommunalskattesatsen för skatteåren 2020–2027

     Med avvikelse från 29 § ska

     1) samfund betala 8,426 procent och samfällda förmåner 11,16445 procent i kommunalskatt på den beskattningsbara inkomsten vid beskattningen för skatteåret 2020,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den … och tillämpas vid beskattningen för skatteåret 2020.

     Vid den första redovisningen av samfundsskatt till kommunerna efter att lagen har trätt i kraft rättas de redovisningar som gäller skatteåret 2020 så att de motsvarar denna lag.

 

__________________

 

    

 

 

     Mariehamn den 26 juni 2020

 

 

 

Roger Nordlund 

talman

 

 

Ingrid Zetterman 

vicetalman

 

 

Bert Häggblom

vicetalman