Lagtingets beslut 63/2013

Lagtingsår: 2012-2013
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ålands lagting

BESLUT LTB 63/2013

 

Datum

Ärende

 

2013-09-18

LF 22/2012-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av livsmedelslagen

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 4 § landskapslagen (2007:26) om tillämpning i landskapet Åland av livsmedelslagen samt

     ändras 3 § sådan den lyder i landskapslagen 2011/84 som följer:

 

3 §

     Inom landskapets förvaltningsbehörighet sköter landskapsregeringen och Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet uppgifterna i livsmedelslagen om inte uppgiften med stöd av 32 § självstyrelselagen genom överenskommelseförordning överförts på en riksmyndighet.

     Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet ska sköta kommunernas och regionförvaltningsverkens uppgifter och dessutom följande av Livsmedelssäkerhetsverkets uppgifter

     1) att handlägga anmälningar,

     2) att fatta beslut om godkännande av livsmedelslokaler,

     3) köttbesiktningen och övervakningen i anslutning därtill samt tillsynen över den första ankomstplatsen för animaliska livsmedel samt

     4) enligt bestämmelser i landskapsförordning andra uppgifter som är likartade dem som myndigheten redan sköter enligt denna lag.

     Landskapsregeringen ska sköta övriga uppgifter som hör till statliga myndigheter enligt livsmedelslagen. Intyg över livsmedelshygienisk kompetens beviljade av Livsmedelssäkerhetsverket eller en av verket godkänd kompetenstestare är giltiga i landskapet.

     Hänvisningar i livsmedelslagen till bestämmelser i rikslagstiftningen ska avse motsvarande bestämmelser i landskapslagstiftningen. Bestämmelser om avgifter finns i landskapslagen (1993:27) om grunderna för avgifter till landskapet.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

 

 

     Mariehamn den 18 september 2013

 

 

 

Britt Lundberg 

talman

 

 

Viveka Eriksson 

vicetalman

 

 

Roger Jansson

vicetalman