Lagtingets beslut 63/2021

Tillhör ärendet: Ny offentlighetslagstiftning
Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 63/2021

 

Datum

Ärende

 

2021-03-24

LF 8/2020-2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om gödselfabrikat

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 2 § 2 mom. i landskapslagen (2007:96) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om gödselfabrikat samt

     fogas till lagen ett nytt 1 § 3 mom. som följer:

 

1 §

Tillämpningsområde

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Hänvisningen i gödselfabrikatslagens 27 § och 29 § 3 mom. till lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (FFS 621/1999) ska avse offentlighetslagen (:) för Åland. Hänvisningen i gödselfabrikatslagens 29 § 3 mom. till dataskyddslagen (FFS 1050/2018) ska avse landskapslagen (2019:9) om dataskydd inom landskaps- och kommunalförvaltningen.

 

2 §

Bestämmelser som inte ska tillämpas

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

    

 

 

     Mariehamn den 24 mars 2021

 

 

 

Bert Häggblom 

talman

 

 

Katrin Sjögren 

vicetalman

 

 

Roger Nordlund

vicetalman