Lagtingets beslut 69/2020

Tillhör ärendet: Privata säkerhetstjänster
Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 69/2020

 

Datum

Ärende

 

2020-09-30

LF 29/2019-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av ordningslagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 17 § 2 och 3 mom. samt 21 och 22 §§ ordningslagen (2010:23) för landskapet Åland samt

     ändras lagens 9 och 18 §§, av dessa lagrum 18 § sådan den lyder i landskapslagen 2017/64 som följer:

 

9 §

Farliga föremål

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Saluföring av teleskopbatonger är förbjuden, om inte förvärvaren har ett näringstillstånd för säkerhetsbranschen eller anordnar en av utbildning i användning av maktmedel i enlighet med landskapslagen ( : ) om tillämpning på Åland av lagen om privata säkerhetstjänster (blankettlagen). Det är förbjudet att inneha teleskopbatonger på allmän plats och i ett trafikmedel på allmän plats, utom om den som innehar vapnet är en i blankettlagen avsedd väktare som är anställd av en innehavare av näringstillstånd för säkerhetsbranschen eller ordningsvakt i arbetsuppdrag eller om det finns någon annan godtagbar orsak till innehavet som har samband med överlåtelse av teleskopbatongen eller om något annat bestäms i 12 § i denna lag.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

18 §

Allmänna bestämmelser om ordningsbot

     I 2 a kap. 8 § samt 7 kap. 3 a och 3 b §§ i strafflagen samt 1 § och 3 § 1 mom. i lagen om föreläggande av böter och ordningsbot (FFS 754/2010) finns allmänna bestämmelser om ordningsbot.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

     __________________

 

 

 

     Mariehamn den 30 september 2020

 

 

 

Roger Nordlund

talman

 

 

Katrin Sjögren

vicetalman

 

 

Bert Häggblom

vicetalman