Lagtingets beslut 7/2022

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 7/2022

 

Datum

Ärende

 

2022-02-11

LF 9/2021-2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om temporär ändring av landskapslagen om studiestöd

 

     I enlighet med lagtingets beslut fogas till landskapslagen (2006:71) om studiestöd en ny 21a § som följer:

 

21a §

Studerandes egna inkomsters inverkan på studiestödet under år 2022

     Vid inkomstprövningen av den studerandes egna inkomster under år 2022 ska arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten med avvikelse från vad som föreskrivs i 21 § 2 mom. utgå ifrån att den studerande inte har någon förvärvsinkomst.

 

__________________

 

     Lagtinget bemyndigar landskapsregeringen att bestämma att denna lag helt eller delvis ska träda i kraft i den ordning som föreskrivs i 20 § 3 mom. Självstyrelselagen (1991:71) för Åland.

     Denna lag träder i kraft den         2022.

     Bestämmelserna i 21a § ska även tillämpas på studerande som har beviljats studiestöd innan denna lag har trätt i kraft till den del studiestödet berör en stödmånad efter lagens ikraftträdande samt att studiestödet betalas ut för studier under år 2022.

 

__________________

 

    

 

 

     Mariehamn den 11 februari 2022

 

 

 

Bert Häggblom 

talman

 

 

Katrin Sjögren 

vicetalman

 

 

Roger Nordlund

vicetalman