Lagtingets beslut 72/2020

Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 72/2020

 

Datum

Ärende

 

2020-09-30

LF 30/2019-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av 4 § landskapslagen om ordnande av kollektivtrafiktjänster

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 4 § 2 mom. 1 punkten landskapslagen (2019:60) om ordnande av kollektivtrafiktjänster som följer:

 

4 §

Behöriga myndigheter och den allmänna trafikplikten

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Bestämmelser om behöriga myndigheter enligt

     1) EU:s förordning om busspassagerares rättigheter när det gäller tillsynen över passagerarnas och konsumenternas rättigheter finns i V avd. 1 kap. 186 § i lagen om transportservice (FFS 320/2017) samt

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 

    

 

 

     Mariehamn den 30 september 2020

 

 

 

Roger Nordlund 

talman

 

 

Katrin Sjögren 

vicetalman

 

 

Bert Häggblom

vicetalman