Lagtingets beslut 7/2021

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 7/2021

 

Datum

Ärende

 

2021-01-27

LF 6/2020-2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av 8a § landskapslagen om medborgarinstitut

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 8a § landskapslagen (1993:75) om medborgarinstitut sådan den lyder i landskapslagen 2018/24 och 2020/8, som följer:

 

8a §

     Utöver landskapsandel för medborgarinstitut tilldelas kommunerna åren 2018-2022, i enlighet med vad som fastställs i landskapet Ålands budget, ett temporärt stöd för driftskostnader för medborgarinstitut. Det temporära stödet betalas ut till kommunerna i procentuell andel i förhållande till kommunernas invånarantal.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

    

 

 

     Mariehamn den 27 januari 2021

 

 

 

Bert Häggblom 

talman

 

 

Katrin Sjögren 

vicetalman

 

 

Roger Nordlund

vicetalman