Lagtingets beslut 75/2021

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 75/2021

 

Datum

Ärende

 

2021-04-19

LF 15/2020-2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av 29 och 29f §§ kommunalskattelagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 29 § och 29f § 2 – 8 punkterna kommunalskattelagen (2011:119) för landskapet Åland, av dessa lagrum 29 § sådan den lyder i landskapslagen 2019/49 och 29f § 2 – 8 punkterna sådana de lyder i landskapslagen 2020/93, som följer:

 

29 §

Kommunalskattesatsen för samfund och samfällda förmåner

     Samfund ska på den beskattningsbara inkomsten betala 6,66 procent i kommunalskatt. Samfällda förmåner ska på den beskattningsbara inkomsten betala 8,8245 procent i kommunalskatt.

 

29f §

Kommunalskattesatsen för skatteåren 2020–2027

     Med avvikelse från 29 § ska

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     2) samfund betala 8,868 procent och samfällda förmåner 11,7501 procent i kommunalskatt på den beskattningsbara inkomsten vid beskattningen för skatteåret 2021,

     3) samfund betala 6,838 procent och samfällda förmåner 9,06035 procent i kommunalskatt på den beskattningsbara inkomsten vid beskattningen för skatteåret 2022,

     4) samfund betala 6,818 procent och samfällda förmåner 9,03385 procent i kommunalskatt på den beskattningsbara inkomsten vid beskattningen för skatteåret 2023,

     5) samfund betala 6,514 procent och samfällda förmåner 8,63105 procent i kommunalskatt på den beskattningsbara inkomsten vid beskattningen för skatteåret 2024,

     6) samfund betala 6,552 procent och samfällda förmåner 8,6814 procent i kommunalskatt på den beskattningsbara inkomsten vid beskattningen för skatteåret 2025,

     7) samfund betala 6,572 procent och samfällda förmåner 8,7079 procent i kommunalskatt på den beskattningsbara inkomsten vid beskattningen för skatteåret 2026,

     8) samfund betala 6,594 procent och samfällda förmåner 8,73705 procent i kommunalskatt på den beskattningsbara inkomsten vid beskattningen för skatteåret 2027.

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den…

     Lagens 29f § 2 – 8 punkterna tillämpas vid beskattningen för skatteåren 2021–2027. Vid den första redovisningen av samfundsskatt till kommunerna efter att lagen har trätt i kraft rättas de redovisningar som gäller skatteåret 2021 så att de motsvarar denna lag.

 

__________________

 

 

    

 

 

     Mariehamn den 19 april 2021

 

 

 

Bert Häggblom 

talman

 

 

Katrin Sjögren 

vicetalman

 

 

Roger Nordlund

vicetalman