Lagtingets beslut 77/2020

Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 77/2020

 

Datum

Ärende

 

2020-09-30

LF 33/2019-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av 10 och 25 §§ landskapslagen om ordningsvakter

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 10 § 3 mom. och 25 § landskapslagen (2010:28) om ordningsvakter sådana de lyder i landskapslagen 2013/89, som följer:

 

10 §

Användning av maktmedel

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     När en ordningsvakt bistår polisen gäller dessutom vad som bestäms om rätten för en person som tillfälligt bistår en polisman att använda maktmedel i 2 kap. 17 § i polislagen (FFS 872/2011), vilken är tillämplig på Åland i enlighet med landskapslagen (:) om tillämpning på Åland av polislagen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

25 §

Polisundersökning

     I ett ärende som gäller återkallelse av ett godkännande som meddelats med stöd av denna lag kan vid behov verkställas en sådan polisundersökning som avses i 6 kap. i polislagen, vilken är tillämplig på Åland i enlighet med landskapslagen om tillämpning på Åland av polislagen.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 

    

 

 

     Mariehamn den 30 september 2020

 

 

 

Roger Nordlund 

talman

 

 

Katrin Sjögren 

vicetalman

 

 

Bert Häggblom

vicetalman