Lagtingets beslut 77/2021

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 77/2021

 

Datum

Ärende

 

2021-04-19

LF 15/2020-2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om koncernbidrag vid kommunalbeskattningen

 

     I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:

 

1 §

     Med de avvikelser som anges i denna lag tillämpas lagen om koncernbidrag vid beskattningen (FFS 825/1986) vid kommunalbeskattningen på Åland.

 

2 §

     Ändringar av lagen om koncernbidrag vid beskattningen ska gälla på Åland från tidpunkten för deras ikraftträdande i riket om inte annat följer av denna lag.

     En hänvisning i lagen om koncernbidrag vid beskattningen till en riksförfattning ska inom landskapets behörighet avse motsvarande bestämmelser som finns i landskapslagstiftningen.

 

3 §

     Denna lag träder i kraft den … och tillämpas första gången vid beskattningen för skatteåret 2021.

     Bestämmelserna i 2 § i lagen om koncernbidrag vid beskattningen ska även tillämpas när det gäller beskattningen för skatteåret 2020.

     Genom denna lag upphävs landskapslagen (1989:23) om koncernbidrag vid kommunalbeskattningen.

 

__________________

 

 

 

    

 

 

     Mariehamn den 19 april 2021

 

 

 

Bert Häggblom 

talman

 

 

Katrin Sjögren 

vicetalman

 

 

Roger Nordlund

vicetalman