Lagtingets beslut 78/2020

Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 78/2020

 

Datum

Ärende

 

2020-09-30

LF 33/2019-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av 5g § landskapslagen om lotterier

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 5g § 2 mom. landskapslagen (1966:10) om lotterier sådant det lyder i landskapslagen 2016/11, som följer:

 

5g §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     I 4 kap. i polislagen (FFS 872/2011), vilken är tillämplig på Åland i enlighet med landskapslagen (:) om tillämpning på Åland av polislagen, finns bestämmelser om teknisk övervakning och om polisens rätt att få information.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 

    

 

 

     Mariehamn den 30 september 2020

 

 

 

Roger Nordlund 

talman

 

 

Katrin Sjögren

vicetalman

 

 

Bert Häggblom

vicetalman