Lagtingets beslut 78/2019

Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands lagting

BESLUT LTB 78/2019

 

Datum

Ärende

 

2019-12-13

BF01/2019-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Budget för landskapet Åland år 2020

 

     Efter att förslag inkommit från landskapsregeringen har lagtinget antagit nedanstående budget för landskapet Åland för år 2020:

    

Anslag 2020

Inkomster 2020

VERKSAMHET

Avdelning 1

100

LAGTINGET

-4 604 000

0

101

LAGTINGET

-2 720 000

0

10100

Lagtinget, verksamhet

-2 720 000

0

111

LAGTINGETS KANSLI

-1 535 000

0

11100

Lagtingets kansli, verksamhet

-1 510 000

0

11130

Lagtingets bibliotek, verksamhet

-25 000

0

112

LAGTINGETS ÖVRIGA UTGIFTER

-95 000

0

11210

Lagtingets Östersjösamarbete BSPC, verksamhet

-25 000

0

11220

Dispositionsmedel

-70 000

0

120

LANDSKAPSREVISIONEN

-220 000

0

12010

Landskapsrevisionen, verksamhet

-220 000

0

130

ÅLANDS DELEGATION I NORDISKA RÅDET

-34 000

0

13010

Ålands delegation i Nordiska rådet, verksamhet

-34 000

0

Avdelning 2

200

LANDSKAPSREGERINGEN OCH REGERINGSKANSLIET

-8 034 000

2 992 000

200

LANTRÅDET OCH LANDSKAPSREGERINGENS

LEDAMÖTER

-962 000

0

20010

Landskapsregeringen, verksamhet

-892 000

0

20020

Dispositionsmedel

-70 000

0

210

REGERINGSKANSLIET

-3 744 000

157 000

21010

Regeringskansliet, verksamhet

-3 744 000

157 000

215

KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET

-104 000

14 000

21500

Kommunikationsverksamhet

-35 000

11 000

21510

Ålandskontoret i Helsingfors, verksamhet

-69 000

3 000

220

FRÄMJANDE AV JÄMSTÄLLDHETEN

-75 000

0

22000

Främjande av jämställdheten, verksamhet

-75 000

0

225

FRÄMJANDE AV INTEGRATION

-109 000

44 000

22500

Främjande av integration

-109 000

44 000

230

VALKOSTNADER

0

0

23000

Valkostnader

0

0

240

BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET

-32 000

2 000

24000

Brand- och räddningsväsendet, verksamhet

-32 000

2 000

250

PERSONALARBETE OCH ARBETSMILJÖ

-598 000

195 000

25000

Utbildning, företagshälsovård, arbetarskydd,

personalaktiviteter och personalpolitiska åtgärder

-598 000

195 000

252

SERVICEVERKSAMHET

-348 000

33 000

25210

Serviceverksamhet

-348 000

33 000

260

LANDSKAPSREGERINGENS ÖVRIGA INKOMSTER

OCH UTGIFTER

-652 000

85 000

26000

Landskapsregeringens övriga inkomster och utgifter

-375 000

0

26002

Interreg Central Baltic Programme 2014 - 2020

-85 000

85 000

26003

Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland

-180 000

0

26004

Ålandsdelegationen

-12 000

0

265

KONSUMENTSKYDD

-27 000

0

26500

Konsumentskydd, verksamhet

-27 000

0

270

RADIO- OCH TV-VERKSAMHET

-447 000

2 460 000

27000

Radio- och TV-verksamhet (F)

-447 000

2 460 000

280

LAGBEREDNINGEN

-936 000

2 000

28010

Lagberedningen, verksamhet

-936 000

2 000

Avdelning 3

300

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-46 901 000

19 374 000

300

ALLMÄN FÖRVALTNING

-2 735 000

194 000

30010

Finansavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet

-2 735 000

194 000

380

PENSIONER OCH PENSIONSAVGIFTER

-37 730 000

19 100 000

38000

Pensioner och pensionsrelaterade utgifter (F)

-37 730 000

19 100 000

390

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGSKOSTNADER

-6 436 000

80 000

39000

IT-drifts- och utvecklingskostnader (R)

-3 028 000

80 000

39050

Förändring av semesterlöneskuld och andra bokförings-

mässiga korrigeringar (F)

-624 000

0

39099

Internhyra

-2 784 000

0

Avdelning 4

400

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-

OMRÅDE

-3 203 001

268 000

400

ALLMÄN FÖRVALTNING

-1 810 000

43 000

40010

Social- och miljöavdelningens allmänna förvaltning,

 

verksamhet

-1 810 000

43 000

410

ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER

-150 000

0

41000

Övriga sociala uppgifter

-150 000

0

420

ÖVRIGA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER

-70 000

0

42000

Övriga hälso- och sjukvårdsuppgifter

-70 000

0

430

ALLMÄN MILJÖVÅRD

-116 000

0

43000

Allmän miljövård, verksamhet

-116 000

0

440

NATURVÅRD

-378 000

0

44000

Naturvård

-378 000

0

450

VATTENFÖRSÖRJNING OCH VATTENVÅRD

-530 000

175 000

45000

Vattenförsörjning och vattenvård

-530 000

175 000

460

CIRKULÄR EKONOMI

-29 000

0

46000

Cirkulär ekonomi (R)

-29 000

0

470

MILJÖHÄLSOVÅRD

-120 000

50 000

47000

Miljöhälsovård

-120 000

50 000

Avdelning 5

500

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS

FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-7 728 001

395 000

500

ALLMÄN FÖRVALTNING

-3 242 000

23 000

50010

Utbildnings- och kulturavdelningens allmänna förvaltning,

verksamhet

-3 242 000

23 000

505

BIBLIOTEKSVERKSAMHET

-149 000

2 000

50500

Bibliotek

-149 000

2 000

510

ALLMÄN UNGDOMS-, IDROTTS- OCH

KULTURVERKSAMHET

-137 000

0

51010

Ålands kulturdelegation och nordiskt kultursamarbete

-137 000

0

515

PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR UNGDOMSARBETE

OCH IDROTT

-112 000

0

51500

Penningautomatmedel för ungdomsarbete och idrott (R)

-112 000

0

516

PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR KULTURELL

VERKSAMHET

-500 000

3 000

51600

Penningautomatmedel för kulturell verksamhet (R)

-500 000

3 000

535

UTBILDNINGSVERKSAMHET

-1 459 000

42 000

53500

Vuxenutbildning

-900 000

0

53510

Utvecklingsarbete inom utbildning

-559 000

42 000

540

KULTURARVS- OCH MUSEIVERKSAMHET

-2 129 000

325 000

54000

Kulturarvs- och museiverksamhet

-2 129 000

325 000

Avdelning 6

600

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-2 892 000

633 000

600

ALLMÄN FÖRVALTNING

-2 440 000

400 000

60010

Näringsavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet

-2 440 000

400 000

610

NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE

-258 000

67 000

61000

Näringslivets främjande (R)

-40 000

0

61100

Ålands landsbygdscentrum

-218 000

67 000

615

FRÄMJANDE AV LIVSMEDELSPRODUKTION

-14 000

0

61500

Främjande av livsmedelsproduktion

-14 000

0

621

EUROPEISKA UNIONEN - ERUF OCH ESF, 2014 - 2020

-60 000

0

62110

Förvaltningskostnader

-60 000

0

640

FRÄMJANDE AV SKOGSBRUKET

-25 000

0

64000

Främjande av skogsbruket

-25 000

0

650

JAKT- OCH VILTVÅRD

-67 000

166 000

65000

Jakt- och viltvård (R)

-67 000

166 000

670

FRÄMJANDE AV FISKERINÄRINGEN

-28 000

0

67000

Främjande av fiskerinäringen

-28 000

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Avdelning 7

700

INFRASTRUKTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-

OMRÅDE

-25 720 000

1 320 000

700

ALLMÄN FÖRVALTNING

-2 273 000

60 000

70010

Infrastrukturavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet

-2 273 000

60 000

710

PLANLÄGGNINGS- OCH BYGGNADSVÄSENDET

-50 000

0

71000

Planläggnings- och byggnadsväsendet, verksamhet

-50 000

0

720

ELSÄKERHET OCH ENERGI

-98 000

10 000

72000

Elsäkerhet och energi

-60 000

10 000

72030

Samhällsteknikutveckling

-38 000

0

740

ÅLANDSTRAFIKEN

-448 000

0

74000

Ålandstrafiken, verksamhet

-448 000

0

745

OLJESKYDD

-143 000

0

74500

Oljeskydd

-143 000

0

750

KOSTNADER FÖR SJÖTRAFIK

-19 088 000

1 250 000

75010

Upphandling av sjötrafik

-16 726 000

1 250 000

75030

Upphandling av linfärjetrafik

-2 362 000

0

760

KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING

-3 620 000

0

76010

Utgifter för drift och underhåll av vägar

-2 543 000

0

76030

Utgifter för underhåll av farleder och fiskefyrar

-280 000

0

76050

Utgifter för drift och underhåll av färjfästen, bryggor, broar, 

hamnar och byggnader

-797 000

0

80-88

MYNDIGHETER SAMT FRISTÅENDE ENHETER

-151 625 999

19 319 000

820

ÅLANDS STATISTIK- OCH UTREDNINGSBYRÅ

-1 026 000

358 000

82000

Ålands statistik- och utredningsbyrå, verksamhet

-1 026 000

358 000

822

DATAINSPEKTIONEN

-145 000

0

82200

Datainspektionen, verksamhet

-145 000

0

823

ÅLANDS ENERGIMYNDIGHET

-52 000

37 000

82300

Ålands energimyndighet, verksamhet

-52 000

37 000

825

ÅLANDS POLISMYNDIGHET

-8 403 000

419 000

82500

Ålands polismyndighet, verksamhet

-8 403 000

419 000

826

ÅLANDS OMBUDSMANNAMYNDIGHET

-278 000

46 000

82600

Ålands ombudsmannamyndighet, verksamhet

-278 000

46 000

827

LOTTERIINSPEKTIONEN

-125 000

125 000

82700

Lotteriinspektionen, verksamhet

-125 000

125 000

831

UPPHANDLINGSINSPEKTIONEN

-105 000

0

83100

Upphandlingsinspektionen, verksamhet

-105 000

0

840

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

-95 729 000

8 620 000

84000

Ålands hälso- och sjukvård, verksamhet

-95 729 000

8 620 000

848

ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET

-3 134 000

983 000

84810

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, verksamhet

-2 263 000

585 000

84820

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets laboratorium,

 

verksamhet

-871 000

398 000

850

HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND

-7 168 000

345 000

85000

Högskolan på Åland

-7 168 000

345 000

851

ÅLANDS FOLKHÖGSKOLA

-1 361 000

72 000

85100

Ålands folkhögskola, verksamhet

-1 361 000

72 000

852

ÅLANDS MUSIKINSTITUT

-1 374 000

126 000

85200

Ålands musikinstitut, verksamhet

-1 374 000

126 000

855

ÅLANDS GYMNASIUM

-21 680 000

850 000

85500

Ålands gymnasium, verksamhet

-21 680 000

850 000

856

ÅLANDS SJÖSÄKERHETSCENTRUM

-1 490 000

838 000

85600

Ålands sjösäkerhetscentrum, verksamhet

-1 490 000

838 000

860

ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH STUDIESERVICE-

MYNDIGHET

-2 576 000

15 000

86000

Arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten, verksamhet

-1 654 000

15 000

86050

Sysselsättnings- och arbetslöshetsunderstöd

-922 000

0

865

ÅLANDS FISKODLING, GUTTORP

-745 000

100 000

86500

Ålands fiskodling, Guttorp, verksamhet

-745 000

100 000

870

FORDONSMYNDIGHETEN

-1 220 000

1 300 000

87000

Fordonsmyndigheten, verksamhet

-1 220 000

1 300 000

871

REDERIVERKSAMHET

0

0

87100

Rederienheten, verksamhet (R)

0

0

 

 

 

 

872

VÄGUNDERHÅLLSVERKSAMHET

-2 727 000

2 747 000

87200

Vägunderhållsenheten, verksamhet

-2 727 000

2 747 000

873

VERKSTAD OCH LAGER

-2 288 000

2 338 000

87300

Verkstad och lager, verksamhet

-2 288 000

2 338 000

Verksamhet sammanlagt

-250 708 000

44 301 000

ÖVERFÖRINGAR

Avdelning 1

100

LAGTINGET

-255 000

0

112

LAGTINGETS ÖVRIGA UTGIFTER

-255 000

0

11290

Till lagtingsgruppernas disposition för kansliändamål

-255 000

0

Avdelning 2

200

LANDSKAPSREGERINGEN OCH REGERINGSKANSLIET

-2 428 000

178 000

230

VALKOSTNADER

0

0

23000

Valkostnader

0

0

232

UNDERSTÖDJANDE AV POLITISK VERKSAMHET

-195 000

178 000

23200

Understödjande av politisk verksamhet och politisk

 

information

-195 000

178 000

240

BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET

-220 000

0

24010

Landskapsstöd för materielanskaffningar (R)

-220 000

0

270

RADIO- OCH TV-VERKSAMHET

-2 013 000

0

27000

Radio- och TV-verksamhet (F)

-2 013 000

0

Avdelning 3

300

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-24 653 000

200 000

330

LANDSKAPSANDELAR OCH STÖD TILL KOMMUNERNA

-18 321 000

0

33000

Landskapsandelar och stöd till kommunerna (RF)

-18 321 000

0

340

SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR

-200 000

200 000

34000

Särskilda stöd och lån (F)

-200 000

200 000

350

PENNINGAUTOMATMEDEL

-6 132 000

0

35000

Penningautomatmedel (R)

-6 132 000

0

Avdelning 4

400

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-

OMRÅDE

-27 691 000

0

410

ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER

-12 566 000

0

41010

Övriga sociala uppgifter, överföringar (F)

-12 566 000

0

415

KOMMUNERNAS SOCIALVÅRDSOMRÅDE

-10 960 000

0

41500

Kostnadsbaserade landskapsandelar och stöd inom

socialvårdsområdet (F)

-10 960 000

0

420

ÖVRIGA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER

-30 000

0

42000

Övriga hälso- och sjukvårdsuppgifter

-30 000

0

440

NATURVÅRD

-15 000

0

44000

Naturvård

-15 000

0

445

PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR SOCIAL OCH

MILJÖVERKSAMHET

-4 100 000

0

44510

Penningautomatmedel för social verksamhet (R)

-3 500 000

0

44520

Penningautomatmedel för miljöverksamhet (R)

-600 000

0

450

VATTENFÖRSÖRJNING OCH VATTENVÅRD

0

0

45000

Vattenförsörjning och vattenvård

0

0

460

CIRKULÄR EKONOMI

-20 000

0

46000

Cirkulär ekonomi (R)

-20 000

0

Avdelning 5

500

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS

FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-19 946 000

55 000

502

STUDIESTÖD

-7 947 000

55 000

50200

Studiestöd

-7 947 000

55 000

510

ALLMÄN UNGDOMS-, IDROTTS- OCH KULTUR-

VERKSAMHET

-695 000

0

51000

Landskapsandelar och stöd för medborgarinstitut och

kulturverksamhet

-695 000

0

 

 

 

 

515

PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR UNGDOMSARBETE

 

IDROTT

-2 280 000

0

51500

Penningautomatmedel för ungdomsarbete och idrott (R)

-2 280 000

0

516

PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR KULTURELL

VERKSAMHET

-1 852 000

0

51600

Penningautomatmedel för kulturell verksamhet (R)

-1 852 000

0

520

LANDSKAPSANDELAR OCH STÖD FÖR GRUNDSKOLAN

-7 172 000

0

52000

Landskapsandelar för grundskolan och stöd för undervisning (F)

-7 172 000

0

Avdelning 6

600

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-13 433 000

4 176 000

610

NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE

-1 592 000

0

61000

Näringslivets främjande (R)

-1 592 000

0

615

FRÄMJANDE AV LIVSMEDELSPRODUKTION

-909 000

0

61500

Främjande av livsmedelsproduktion (R)

-659 000

0

61550

Avbytarservice (F)

-250 000

0

621

EUROPEISKA UNIONEN - ERUF OCH ESF, 2014 - 2020

-82 000

322 000

62100

Europeiska Unionen - ERUF och ESF, 2014 - 2020 (R-EU)

-82 000

322 000

623

EUROPEISKA UNIONEN - PROGRAM FÖR

LANDSBYGDENS UTVECKLING, EJFLU, 2014 - 2020

-8 434 000

3 019 000

62300

Europeiska Unionen - EJFLU, 2014 - 2020 (R-EU)

-8 407 000

3 019 000

62390

Leaderfinansiering med penningautomatmedel (R-EU)

-27 000

0

625

EUROPEISKA UNIONEN - EUROPEISKA HAVS- 

OCH FISKERIFONDEN, EHFF, 2014 - 2020

-1 747 000

835 000

62500

Europeiska Unionen - EHFF, 2014 - 2020 (R-EU)

-1 747 000

835 000

640

FRÄMJANDE AV SKOGSBRUKET

-540 000

0

64000

Främjande av skogsbruket (R)

-540 000

0

650

JAKT- OCH VILTVÅRD

-79 000

0

65000

Jakt- och viltvård (R)

-79 000

0

670

FRÄMJANDE AV FISKERINÄRINGEN

-50 000

0

67000

Främjande av fiskerinäringen

-50 000

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avdelning 7

700

INFRASTRUKTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-

OMRÅDE

-4 925 000

0

715

BOSTÄDER OCH BYGGANDE

-290 000

0

71500

Stöd för byggnadsrelaterade åtgärder (R)

-250 000

0

71510

Räntestöd och landskapsborgen för bostadsproduktion (F)

-40 000

0

720

ELSÄKERHET OCH ENERGI

-340 000

0

72010

Främjande av hållbar energiomställning (RF)

-340 000

0

747

ÖVRIG TRAFIK

-4 088 000

0

74700

Understöd för övrig trafik

-4 088 000

0

751

KOSTNADER FÖR SJÖTRAFIK

-207 000

0

75100

Understöd för varutransporter i skärgården

-207 000

0

80-88

MYNDIGHETER SAMT FRISTÅENDE ENHETER

-4 840 000

15 000

850

HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND

-80 000

15 000

85000

Högskolan på Åland

-80 000

15 000

860

ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH STUDIESERVICE-

MYNDIGHET

-4 760 000

0

86050

Sysselsättnings- och arbetslöshetsunderstöd (F)

-4 760 000

0

OFÖRDELAD MINSKNING ÖVERFÖRINGSKOSTNADER

100 000

0

889

ÅTERFÖRDA ANSLAG

100 000

0

88900

Återförda anslag

100 000

0

Överföringar sammanlagt

-98 071 000

4 624 000

89

SKATTEFINANSIERING, FINANSIELLA POSTER OCH

 

RESULTATRÄKNINGSPOSTER

 

 

890

SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR,

INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER

-28 235 000

318 257 000

890

SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

0

271 487 000

89000

Skatter och inkomster av skattenatur

0

271 487 000

892

FINANSIELLA POSTER

-20 195 000

46 770 000

89200

Finansiella poster (F)

-195 000

1 670 000

89230

Landskapets fastighetsverk

0

5 100 000

89250

Avkastning av Ålands Penningautomatförenings verksamhet

-20 000 000

40 000 000

893

AVSKRIVNINGAR, NEDSKRIVNINGAR OCH JUSTERINGS-

POSTER

-8 040 000

0

89300

Av- och nedskrivningar samt justeringsposter (F)

-8 040 000

0

Skattefinansiering, finansiella poster och resultaträknings-

poster sammanlagt

-28 235 000

318 257 000

9

INVESTERINGAR, LÅN OCH ÖVRIGA

FINANSINVESTERINGAR

Avdelning 1

100

LAGTINGET

0

0

9111

LAGTINGETS KANSLI

0

0

911150

E-demokrati - utvecklingsprojekt (R)

0

0

Avdelning 2

200

LANDSKAPSREGERINGEN OCH REGERINGSKANSLIET

-35 000

0

9252

SERVICEVERKSAMHET

-35 000

0

925210

Serviceverksamhetsinvesteringar (R)

-35 000

0

Avdelning 3

300

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-1 122 000

2 840 000

9340

SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR

-992 000

2 840 000

934000

Övriga finansinvesteringar (R)

-800 000

1 000

934080

Övriga lån (F)

-192 000

2 839 000

9350

PENNINGAUTOMATMEDEL

0

0

935010

Lån ur penningautomatmedel (R)

0

0

9390

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGSKOSTNADER

-130 000

0

939000

IT-systemanskaffningar (R)

-130 000

0

 

 

 

 

Avdelning 4

400

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-

OMRÅDE

-230 000

0

9440

NATURVÅRD

-230 000

0

944000

Anskaffning av områden för naturskyddsändamål (R)

-230 000

0

Avdelning 5

500

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS

FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-424 000

0

9540

KULTURARVS- OCH MUSEIVERKSAMHET

-424 000

0

954000

Inköp av konst (R)

-20 000

0

954010

Kulturarvs- och museiverksamhetsinvesteringar (R)

-404 000

0

Avdelning 6

600

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-50 000

0

9621

EUROPEISKA UNIONEN - ERUF OCH ESF, 2014 - 2020

0

0

962100

Europeiska Unionen - ERUF och ESF, 2014 - 2020

0

0

9640

FRÄMJANDE AV SKOGSBRUKET

-10 000

0

964000

Övriga investeringar för skogsbruket (R)

-10 000

0

9670

FRÄMJANDE AV FISKERINÄRINGEN

-40 000

0

967000

Anskaffning av båt (R)

-40 000

0

Avdelning 7

700

INFRASTRUKTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-

OMRÅDE

-24 525 000

0

9745

OLJESKYDD

0

0

974500

Oljeskyddsinvesteringar (R)

0

0

9750

KOSTNADER FÖR SJÖTRAFIK

-3 925 000

0

975000

Fartygs- och färjeinvesteringar (R)

-3 925 000

0

9760

KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING

-20 600 000

0

976000

Infrastrukturinvesteringar (R)

-20 600 000

0

 

 

 

 

80-88

MYNDIGHETER SAMT FRISTÅENDE ENHETER

-3 223 000

0

9825

ÅLANDS POLISMYNDIGHET

-650 000

0

982500

Investeringar (R)

-650 000

0

9840

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

-1 695 000

0

984000

Hälso- och sjukvårdsinvesteringar (R)

-1 695 000

0

9848

ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET

-93 000

0

984820

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets laboratorium,

investeringar (R)

-93 000

0

9850

HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND

-215 000

0

985000

Investeringsutgifter (R)

-215 000

0

9855

ÅLANDS GYMNASIUM

-210 000

0

985500

Investeringsutgifter (R)

-210 000

0

9856

ÅLANDS SJÖSÄKERHETSCENTRUM

-60 000

0

985600

Ålands sjösäkerhetscentrum, investeringar (R)

-60 000

0

9860

ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH STUDIESERVICE-

-300 000

0

MYNDIGHET

986000

Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet,

investeringar (R)

-300 000

0

 

 

 

 

Investeringar, lån och övriga finansinvesteringar

sammanlagt

-29 608 999

2 840 000

Anslag och inkomster totalt ovanstående

-406 623 000

370 022 000

 

 

     Mariehamn den 13 december 2019

 

 

 

Roger Nordlund

talman

 

 

Ingrid Zetterman

vicetalman

 

 

Bert Häggblom

vicetalman