Lagtingets beslut 8/2021

Tillhör ärendet: Ny blankettlag om utsäde
Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 8/2021

 

Datum

Ärende

 

2021-01-27

LF 10/2020-2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om tillämpning på Åland av utsädeslagen

 

     I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:

 

1 §

Syfte

     I syfte att upprätthålla och främja en högklassig växtproduktion samt att säkerställa produktionen och tillgången av för Åland lämpligt utsäde, ska utsädeslagen (FFS 600/2019) tillämpas på Åland, med de undantag som följer av denna lag.

 

2 §

Tillämpning

     Utsädeslagen ska tillämpas på Åland sådan den lyder när denna lag träder i kraft på Åland. Sker därefter förändringar i lagen ska de ändrade bestämmelserna tillämpas på Åland från den tidpunkt de träder i kraft i riket om inte annat följer av denna lag.

     Hänvisningar i utsädeslagen till bestämmelser som har motsvarigheter i landskapslagstiftningen ska avse bestämmelserna i landskapslagstiftningen.

     Landskapsregeringen kan genom landskapsförordning besluta att bestämmelser som har utfärdats med stöd av utsädeslagen ska tillämpas på Åland oförändrade eller med de ändringar landskapsregeringen beslutar.

 

3 §

Bestämmelser som inte tillämpas

     På Åland tillämpas inte följande bestämmelser i utsädeslagen

     1) 25 § om tillsynsplan,

2) 32 § 4 mom. angående tillsynsregistret som en del av landsbygdsnäringsförvaltningens informationssystem som avses i lagen om landsbygdsnäringsförvaltningens informationssystem (FFS 284/2008),

     3) 35 § om påföljdsavgift.

 

4 §

Förvaltningsmyndighet

     De förvaltningsuppgifter som enligt utsädeslagen ankommer på statens myndigheter, ska på Åland handhas av landskapsregeringen om dessa faller inom landskapets behörighet.

 

5 §

Märkning

     Den som marknadsför, tillverkar eller överlåter sådant utsäde som avses i utsädeslagen ska tillhandahålla varudeklarationer eller liknande handlingar. Dessa uppgifter ska ges på det svenska språket.

 

 

 

 

 

 

6 §

Avgifter

     Avgifter tas ut enligt vad som föreskrivs i landskapslagen (1993:27) om grunderna för avgifter till landskapet.

 

7 §

Godkännande av packeri

     Landskapsregeringen ska godkänna packeri enligt vad som föreskrivs i 13 § 1 och 2 mom. i utsädeslagen.

     Packeriet ska lämna ett sådant meddelande om ändringar som avses i 13 § 3 mom. i utsädeslagen till landskapsregeringen.

 

8 §

Tillsynsregister

     Landskapsregeringen ska föra ett sådant tillsynsregister som avses i 32 § i utsädeslagen.

 

9 §

Anmälningsplikt

     Den som ska göra en sådan anmälan som avses i 14 § i utsädeslagen ska göra det till landskapsregeringen.

 

10 §

Handräckning av polisen

     Bestämmelser om polisens skyldighet att ge handräckning på Åland finns i landskapslagen (XXXX:XX) om tillämpning på Åland av polislagen.

 

11 §

Rättelse av fel i beslut

     Angående rättelse av fel i beslut gäller vad som föreskrivs i 8 kap. i förvaltningslagen (2008:9) för landskapet Åland.

 

12 §

Ändringssökande

     Besvär över lagligheten av landskapsregeringens beslut får anföras hos högsta förvaltningsdomstolen.

 

13 §

Vite

     Vad som föreskrivs i utsädeslagen om riksmyndigheters möjlighet att vitesförelägga och om tvångsutförande ska på Åland gälla för landskapsregeringen. Närmare bestämmelser kring vite framgår av landskapslagen (2008:10) om tillämpning i landskapet Åland av viteslagen.

 

14 §

Straffbestämmelser

     Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet

     1) producerar eller på marknaden släpper ut utsäde i strid med 5 eller 12 § utsädeslagen eller som bryter mot ett förbud att släppa ut utsäde på marknaden som meddelats med stöd av 36 § utsädeslagen,

     2) på marknaden släpper ut utsäde som inte uppfyller de krav som i 11 § utsädeslagen och i bestämmelser som utfärdats med stöd av den, ställs på förpackande eller märkning av utsäde,

     3) förpackar utsäde utan godkännande av packeriet enligt 7 § denna lag eller fortsätter sin verksamhet trots att packeriets godkännande har återkallats med stöd av 42 § utsädeslagen,

     4) försummar anmälningsplikten enligt 9 § denna lag eller

     5) försummar att föra register enligt 15 § 1 mom. utsädeslagen

ska, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för utsädesförseelse dömas till böter. Den som bryter mot ett förbud eller åläggande som har meddelats med stöd av denna lag och förenats med vite kan lämnas obestraffad för samma gärning.

     Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet försummar att i varudeklaration eller på något annat sätt lämna sådana skriftliga uppgifter på det svenska språket som enligt utsädeslagen eller enligt bestämmelser som utfärdats med stöd av denna lag ska lämnas köparen, ska för förseelse mot språkbestämmelse dömas till böter.

     En anmälan från landskapsregeringens sida behöver inte göras om förseelsen som helhet betraktad ska anses som uppenbart ringa.

 

15  §

Ikraftträdande

     Denna lag träder i kraft den  . Genom denna lag upphävs landskapslagen (2001:25) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om handel med utsäde.

     De beslut och förordningar som landskapsregeringen fattat med stöd av den upphävda lagen förblir dock fortfarande i kraft, om de inte strider mot bestämmelser i denna lag.

 

__________________

 

    

 

 

     Mariehamn den 27 januari 2021

 

 

 

Bert Häggblom 

Talman

 

 

Katrin Sjögren 

vicetalman

 

 

Roger Nordlund

vicetalman