Lagtingets beslut 8/2023

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 8/2023

 

Datum

Ärende

 

2023-01-23

LF 8/2022-2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av landskapslagen om hälso- och sjukvård

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 5 § 4 mom. landskapslagen (2011:114) om hälso- och sjukvård, samt

     fogas till lagens 54 § ett nytt 2 mom., sådan 54 § lyder i landskapslagen 2013/123, som följer:

 

5 §

Beslutfattandet i styrelsen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Närvaro- och yttranderätt i styrelsen har hälso- och sjukvårdsdirektören och ledningsgruppens övriga medlemmar, den minister i landskapsregeringen som ansvarar för hälso- och sjukvården samt den tjänsteman som landskapsregeringen utser.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

54 §

Ändringssökande

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     I ett avgörande som ges av tillsynsmyndigheten i ett sådant klagomåls-ärende som avses i 45d § får ändring inte sökas genom besvär.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 

 

     Mariehamn den 23 januari 2023

 

 

 

Bert Häggblom

talman

 

 

Katrin Sjögren 

vicetalman

 

 

Roger Nordlund

vicetalman