Lagtingets beslut 83/2020

Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 83/2020

 

Datum

Ärende

 

2020-09-30

LF 32/2019-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om proportionalitetsprövning före antagandet av nya eller ändrade krav för reglerade yrken

 

     I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:

 

1 §

Tillämpningsområde

     I denna lag finns bestämmelser om proportionalitetsprövning som görs före införandet av nya eller ändring av befintliga lagar och andra författningar som begränsar tillträdet till, utövandet av, eller någon form för utövandet av reglerade yrken och som omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer (yrkeskvalifikationsdirektivet). Till formerna för utövande av reglerade yrken räknas också användning av yrkestitlar och sådan yrkesutövning som är tillåten med stöd av dessa yrkestitlar.

     Genom denna lag och genom landskapsförordning utfärdad med stöd av denna lag genomförs Europaparlamentet och rådets direktiv (EU) 2018/958 av den 28 juni 2018 om proportionalitetsprövning före antagandet av ny reglering av yrken.

     Bestämmelserna i denna lag tillämpas inte om särskilda krav för regleringen av ett yrke finns i en för Åland bindande EU-rättsakt.

 

2 §

Förhandsbedömning

     Vid beredningen av sådan reglering som avses i 1 § 1 mom. ska landskapsregeringen och under landskapsregeringen lydande myndigheter inom ramen för landskapets behörighet

     1) motivera förslaget med hänvisning till ett mål av allmänt intresse, och

     2) göra en proportionalitetsprövning av den nya bestämmelsen för att säkerställa att den föreslagna bestämmelsen är lämplig för att nå målet av allmänt intresse samt inte går utöver vad som är nödvändigt för att nå målet. Omfattningen av proportionalitetsprövningen ska stå i proportion till arten av, innehållet i och verkan av den kommande regleringen.

     Landskapsregeringen kan genom landskapsförordning utfärda närmare bestämmelser om vad som avses med mål av allmänt intresse, om metoderna för proportionalitetsprövningen, om kompletterande proportionalitetsprövning, om sammantagen proportionalitetsprövning, om information och öppenhet vid prövningen samt övriga närmare bestämmelser om proportionalitetsprövningen och övervakningen av den.

 

3 §

Ikraftträdande

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 

 

    

 

 

     Mariehamn den 30 september 2020

 

 

 

Roger Nordlund

talman

 

 

Katrin Sjögren 

vicetalman

 

 

Bert Häggblom

vicetalman