Lagtingets beslut 83/2021

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 83/2021

 

Datum

Ärende

 

2021-05-10

LF 19/2020-2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av landskapslagen om miljökonsekvensbedömning och miljöbedömning

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 4 §, 6 §, 7 § 1 mom., 9 § 1 mom., 10 § 1 mom. och 12 § landskapslagen (2018:31) om miljökonsekvensbedömning och miljöbedömning, av dessa lagrum 6 § 2 mom. sådant det lyder i landskapslagen 2018/79, och

     fogas till lagen en ny 11a § som följer:

 

4 §

När en miljökonsekvensbedömning ska göras

     Innan tillstånd ges till ett projekt som kan antas medföra en betydande miljöpåverkan, bland annat på grund av dess art, storlek eller lokalisering, ska en miljökonsekvensbedömning göras. I landskapsförordning anges vilken typ av projekt som har en betydande miljöpåverkan och vilka kriterier som ska beaktas för att bedöma om ett projekt ska antas medföra en betydande miljöpåverkan.

 

6 §

Beslut om projektet kräver en miljökonsekvensbedömning

     ÅMHM ska utgående från verksamhetsutövarens underlag och med hänsyn till resultatet av eventuella inspektioner eller andra bedömningar av miljöpåverkan som har utförts i enlighet med annan lagstiftning i ett särskilt beslut avgöra om en miljökonsekvensbedömning krävs eller inte. Beslutet ska göras tillgängligt för allmänheten och redovisa de skäl som talar för eller emot att projektet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan med hänvisning till projektets karakteristiska egenskaper, miljöns känslighet i de geografiska områden som antas bli påverkade av projektet och projektets förväntade betydande miljöeffekter. Om ÅMHM beslutar att en miljökonsekvensbedömning inte krävs ska, om verksamhetsutövaren anhåller om detta, det i beslutet anges projektets särdrag och planerade åtgärder för att undvika eller förebygga vad som annars kanske skulle ha utgjort betydande negativ miljöpåverkan.

     Beslutet ska fattas så snart som möjligt och senast 90 dagar från det att verksamhetsutövaren lämnat all information som krävs. ÅMHM kan i undantagsfall, exempelvis beroende på projektets art, komplexitet, lokalisering eller omfattning, förlänga tidsfristen för att fatta sitt beslut. I så fall ska myndigheten skriftligen informera verksamhetsutövaren om skälen till detta och om beräknat beslutsdatum.

 

7 §

Avgränsningssamråd

     Om det krävs en miljökonsekvensbedömning ska ett avgränsningssamråd genomföras inför arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen. Detta innebär att verksamhetsutövaren samråder om projektets lokalisering, omfattning och utformning, de miljöeffekter som projektet kan antas medföra i sig eller till följd av yttre händelser samt om miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning. I samrådsunderlaget ska uppgifter även ges om vilka myndigheter som är ansvariga att fatta beslut, från vilka myndigheter relevant information kan erhållas, till vilka myndigheter synpunkter eller frågor kan lämnas in och om tidsfristerna för att överlämna synpunkter eller frågor. Dessutom ska uppgifter finnas om vilka beslut som kan komma att fattas eller, i förekommande fall, utkastet till beslut.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

9 §

Miljökonsekvensbeskrivningens innehåll

     Miljökonsekvensbeskrivningen ska vara av god kvalitet och verksamhetsutövaren ska se till att den utarbetas av behöriga experter. Om verksamhetsutövaren har begärt ett yttrande från ÅMHM enligt 7 § ska miljökonsekvensbeskrivningen baseras på yttrandet och innehålla de uppgifter som skäligen kan behövas för att nå en motiverad slutsats om projektets betydande miljöpåverkan, med hänsyn till rådande kunskaper och bedömningsmetoder. Verksamhetsutövaren ska vid utarbetandet av miljökonsekvensbeskrivningen beakta tillgängliga resultat från andra relevanta bedömningar om miljöpåverkan som gjorts till följd av annan lagstiftning. De myndigheter som har tillgång till relevanta uppgifter, särskilt om miljöeffekter, ska göra dessa tillgängliga för verksamhetsutövaren.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

10 §

ÅMHM:s granskning av miljökonsekvensbeskrivningen

     När verksamhetsutövaren har färdigställt miljökonsekvensbeskrivningen ska den lämnas till ÅMHM för granskning. Om miljökonsekvensbeskrivningen inte uppfyller kraven på innehållet i 9 § ska ÅMHM uppmana verksamhetsutövaren att komplettera miljökonsekvensbeskrivningen med information som är av direkt relevans för ÅMHM:s granskning av miljökonsekvensbeskrivningen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

11a §

Uppdatering av granskningsbeslutet

     Tillståndsprövande myndigheten ska försäkra sig om att ÅMHM:s beslut om granskningen enligt 10 § är aktuell när tillståndsärendet avgörs. ÅMHM ska på tillståndsprövande myndighetens begäran ange sin åsikt huruvida beslutet om granskningen fortfarande är aktuellt och vid behov specificera till vilka delar det inte längre är det och till vilka delar miljökonsekvensbeskrivningen behöver kompletteras för att granskningsbeslutet ska kunna uppdateras. Vid kompletteringen av miljökonsekvensbeskrivningen ska bestämmelserna i 11 § om hörande om miljökonsekvensbeskrivningen följas.

     ÅMHM ska på verksamhetsutövarens begäran ange om dess granskningsbeslut fortfarande är aktuellt och vid behov specificera vilka uppgifter som behövs för uppdateringen av granskningsbeslutet.

 

12 §

Information om avgörandet i tillståndsfrågan

     Den tillståndsprövande myndigheten ska när tillståndsprövningen är avgjord snarast tillkännage detta. Av tillkännagivandet ska det framgå hur allmänheten och myndigheterna kan få tillgång till innehållet i avgörandet inklusive villkoren som är knutna till detta. Det ska även framgå information om de huvudsakliga skäl och överväganden som beslutet grundar sig på, förfarandet för allmänhetens deltagande, en sammanfattning av samrådsresultaten, de uppgifter som inhämtats enligt 7 och 8 §§ samt hur dessa resultat har införlivats eller på annat sätt beaktats, särskilt de synpunkter som mottagits från den utsatta region som avses i 8 §.

     Om samråd har hållits med en region utanför Åland ska landskapsregeringen se till att den information som anges i 1 mom. lämnas till den ansvariga myndigheten i den regionen. Om en region utanför Åland har hållit samråd med åländska myndigheter ska de åländska myndigheterna informera allmänheten om det som lämnats i samrådet.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft

 

__________________

 

    

 

 

     Mariehamn den 10 maj 2021

 

 

 

Bert Häggblom 

talman

 

 

Katrin Sjögren 

vicetalman

 

 

Roger Nordlund

vicetalman