Lagtingets beslut 84/2021

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 84/2021

 

Datum

Ärende

 

2021-05-10

LF 19/2020-2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av 10 § landskapslagen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut fogas till 10 § landskapslagen (2007:115) om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, sådan den lyder i landskapslagen 2019/110, nya 3 och 4 mom. som följer:

 

10 §

Ledamöter i prövningsnämnden

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Om en ledamot eller ersättare avlider eller avsäger sig sitt uppdrag ska en ny ledamot eller ersättare utses för den återstående mandattiden. Det samma gäller om en ledamot eller ersättare skiljs från sitt uppdrag.

     Landskapsregeringen får skilja en ledamot eller ersättare från sitt uppdrag endast om

     1) ledamoten eller ersättaren inte längre förmår fullgöra sitt uppdrag på behörigt sätt, eller

     2) ledamoten eller ersättaren fortgående eller på ett väsentligt sätt bryter mot sin tjänsteplikt eller försummar den fortgående eller på ett väsentligt sätt.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft

 

__________________

 

 

    

 

 

     Mariehamn den 10 maj 2021

 

 

 

Bert Häggblom 

talman

 

 

Katrin Sjögren 

vicetalman

 

 

Roger Nordlund

vicetalman