Lagtingets beslut 88/2020

Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 88/2020

 

Datum

Ärende

 

2020-10-02

LF 38/2019-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av landskapslagen om yrkesutbildade personer inom socialvården

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 12 § 1 mom., 16 § 2 mom. 2 och 3 punkterna samt 3 mom. landskapslagen (2020:24) om yrkesutbildade personer inom socialvården, och

     fogas till 12 § ett nytt 3 mom. samt till 16 § 2 mom. en ny 4 punkt, som följer:

 

12 §

Rätt att tillfälligt vara verksam inom socialvården i en legitimerad yrkesutbildad persons yrke

     Om det för en uppgift som legitimerad yrkesutbildad person inom socialvården inte är möjligt att anställa en person med föreskriven behörighet, kan för uppgiften för högst ett års tid anställas en person som på basis av genomförda studier har tillräckliga förutsättningar och den skicklighet som krävs för att sköta uppgiften.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     I fråga om den som tillfälligt är verksam i en legitimerad yrkesutbildad persons yrke iakttas i tillämpliga delar det som i denna lag föreskrivs om yrkesutbildade personer inom socialvården. Närmare bestämmelser om villkoren för att tillfälligt vara verksam i ett yrke som legitimerad yrkesutbildad person och bestämmelser om rätten för den som avlagt examen utomlands att tillfälligt vara verksam i en legitimerad yrkesutbildad persons yrke får utfärdas genom landskapsförordning.

 

16 §

Centralregistret över yrkesutbildade personer inom socialvården

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     I registret införs följande uppgifter:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     2) uppgift om högre yrkeshögskoleexamen, yrkesinriktad licentiatexamen och specialiseringsutbildningar för högskoleutbildade som en yrkesutbildad person inom socialvården avlagt eller genomgått inom det sociala området,

     3) uppgift om anmärkningar som i enlighet med denna lag har getts en yrkesutbildad personal inom socialvården samt uppgifter om varningar, bötesstraff eller fängelsestraff eller avsättning från tjänsteutövning som har samband med yrkesutövningen,

     4) i fråga om en person som tillfälligt är verksam i en legitimerad yrkesutbildad persons yrke enligt 12 § namn, personbeteckning och hemadress, om personen som tillsynsåtgärd har getts en anmärkning eller en skriftlig varning eller blivit föremål för en säkerhetsåtgärd, samt uppgift om tillsynsåtgärden. Uppgift om anmärkning ska dock enbart införas om anmärkningen getts av landskapsregeringen eller av riksmyndighet om förvaltningsuppgiften överförs enligt 32 § i självstyrelselagen.

     De uppgifter som avses i 2 mom. 1 punkten och de uppgifter om säkerhetsåtgärder som avses i 4 punkten avförs ur registret tio år efter det att den registrerade har avlidit. De uppgifter som avses i 2 mom. 3 punkten samt de uppgifter om anmärkningar eller skriftliga varningar som avses i 4 punkten avförs ur registret när tio år förflutit från det att beslutet eller avgörandet meddelades, om inte längre tid för avförande av anteckningen anges i matrikellagen (FFS 1010/1989).

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

                        

__________________

 

 

     Mariehamn den 2 oktober 2020

 

 

 

Roger Nordlund 

talman

 

 

Katrin Sjögren 

vicetalman

 

 

Bert Häggblom

vicetalman