Lagtingets beslut 90/2020

Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 90/2020

 

Datum

Ärende

 

2020-10-02

LF 35/2019-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om temporärt tilläggsstöd till arbetsgivare som har beviljats sysselsättningsstöd för anställning inom näringslivet

 

     I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:

 

1 §

Lagens syfte

     Syftet med denna lag är att under en begränsad tidsperiod, för personer som har hamnat i en svår situation på arbetsmarknaden, främja deras förutsättningar att komma in på eller återvända till arbetsmarknaden.

 

2 §

Temporärt tilläggsstöd

     För ett i 1 § avsett ändamål kan ett temporärt tilläggsstöd beviljas arbetsgivare som har beviljats sysselsättningsstöd för anställning inom näringslivet på det sätt som bestäms i denna lag.

     Det temporära tilläggsstödet är tillsammans med sysselsättningsstödet för anställning 75 procent av lönekostnaden för den period som redovisas och kan utbetalas under tidsperioden 1 november 2020 – 30 juni 2021.

 

3 §

Rätt till temporärt tilläggsstöd

     Ett temporärt tilläggsstöd kan beviljas en arbetsgivare som är berättigad till sysselsättningsstöd för anställning inom näringsliv med stöd av landskapslagen (2006:8) om arbetsmarknadspolitisk verksamhet.

     En förutsättning för att temporärt tilläggsstöd ska beviljas är att arbetsgivaren i fråga har beviljats sysselsättningsstöd för anställning med stöd av landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet och att stödet avser anställningsförhållanden under den i 2 § 2 mom. angivna tidsperioden.

     Vid beviljandet av temporärt tilläggsstöd ska även iakttas vad som bestäms i kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse.

 

4 §

Förfarandet

     För att beviljas det temporära tilläggsstödet fordras ingen särskild ansökan, utan rätten till det temporära tilläggsstödet prövas samtidigt med att ansökan om sysselsättningsstöd för anställning enligt landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet prövas.

     Det temporära tilläggsstödet beviljas från samma tidpunkt som ett sysselsättningsstöd för anställning enligt landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet beviljas, under förutsättning att sysselsättningsstödet beviljas för en tid som infaller under den i 2 § 2 mom. angivna tidsperioden.

     I övrigt ska de med stöd av landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet tillämpliga bestämmelserna om sysselsättningsstöd för anställning iakttas.

 

 

5 §

Förvaltningsmyndighet

     Verkställighetsuppgifterna enligt denna lag sköts av Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet.

 

6 §

Finansiering

     Det stöd som omfattas av denna lag finansieras med landskapsmedel.

 

7 §

Sökande av ändring

     Beslut som Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet har fattat med stöd av denna lag kan överklagas hos Ålands förvaltningsdomstol.

 

8 §

Ikraftträdande

     Lagtinget bemyndigar landskapsregeringen att bestämma att denna lag helt eller delvis ska träda i kraft i den ordning som föreskrivs i 20 § 3 mom. självstyrelselagen (1991:71) för Åland.

     Denna lag träder i kraft den

     Denna lag ska även tillämpas på beslut om sysselsättningsstöd för anställning som har fattats före denna lags ikraftträdande, om det anställningsförhållande för vilket stödet är avsett för fortgår eller påbörjas den 1 november 2020 eller därefter. Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet prövar i sådana fall utan särskild ansökan rätten till temporärt tilläggsstöd separat.

 

__________________

 

    

 

 

     Mariehamn den 2 oktober 2020

 

 

 

Roger Nordlund 

talman

 

 

Katrin Sjögren 

vicetalman

 

 

Bert Häggblom

vicetalman