Landskapsregeringens svar rp 1/2014-2015

Lagtingsår: 2014-2015
Typ av dokument: Landskapsregeringens svar

Ladda ner Word-dokument

 

YTTRANDE

Datum

 

2014-12-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Landskapsregeringens yttrande

Över framställning från republikens president gällande godkännande av Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftning, lag om ändring av 1 kap. 11 § i strafflagen och lag om ändring av 54 § i utlänningslagen.

·       Republikens presidents framställning nr 1/2014-2015

 

 

Enligt 31 § 2 mom. lagtingsordning för Åland ska lagtingets talman utan dröjsmål översända till landskapsregeringen för yttrande en begäran från presidenten om lagtingets bifall till ikraftträdande av en internationell förpliktelse. Landskapsregeringen ska behandla ett sådant ärende i skyndsam ordning. Till landskapsregeringen har den 22 september 2014 inkommit lagtingets talmans begäran om landskapsregeringens yttrande över republikens presidents framställning nr 1 2014-2015.

 

Den 11 maj 2011 undertecknade Finland Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet (Council of  Europe on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence, Council of Europe Treaty Series No. 210; konvention).

Utrikesministeriet tillsatte år 2011 en arbetsgrupp med uppdrag att utreda och bereda ratificeringsåtgärderna i anslutning till Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet. Arbetsgruppen har utarbetat sitt förslag i formen av en regeringsproposition. Ålands landskapsregering har beretts tillfälle att i arbetsgruppen framföra synpunkter angående de åtgärder arbetsgruppen framfört som nödvändiga för ratificering av konventionen.

 

Europarådets konvention är den första juridiskt bindande överenskommelsen i Europa som syftar till att skydda kvinnor mot våld. Konventionens särskilda syfte är att skydda kvinnor mot alla former av våld och att förebygga, lagföra och att avskaffa våld mot kvinnor i hemmet. Enligt konventionen är våld mot kvinnor en av de allvarligaste kränkningarna av kvinnors och flickors mänskliga rättigheter.  Genom konventionen utarbetas ett omfattande system, principer och åtgärder för att skydda och hjälpa alla kvinnor som utsätts för våld och för alla som utsätts för våld i hemmet samt för att förebygga våld och för att ställa förövare till svars. I konventionen fastställs också principerna för staternas ansvar, inbegripet omsorgsplikten. Staten har omsorgsplikt i fråga om att förebygga och utreda våld, bestraffa dess förövare samt gottgöra brottsoffren.

 

Bestämmelserna i konventionen, i synnerhet åtgärderna för att skydda brottsoffrens rättigheter, ska tillämpas utan något slag av diskriminering, till exempel på grund av biologiskt eller socialt kön, sexuell läggning, könsidentitet, funktionsnedsättning, status som migrant eller ställning i övrigt.

Konventionens övergripande målsättning är att bidra till att avskaffa alla former av diskriminering av kvinnor och att främja jämställdhet mellan kvinnor och män. Konventionen förutsätter att parterna införlivar ett genusperspektiv i genomförandet av konventionen och i bedömningen av dess verkningar. Dessutom kräver den att principer genomförs som främjar jämställdheten mellan kvinnor och män och som stärker kvinnors ställning.

 

Landskapsregeringen konstaterar att konventionen innehåller bestämmelser som enligt 18 § i självstyrelselagen faller inom landskapets behörighet såsom bestämmelser som gäller frågor som hör till hälso- och sjukvård, socialvård samt undervisning, kultur och ungdomsarbete samt statistik över förhållandena i landskapet varför ikraftträdande till denna del förutsätter lagtingets bifall.

 

Landskapsregeringen understöder målsättningen med och sakinnehållet i konventionen och konstaterar avslutningsvis att genomförandet av konventionen i landskapet inte kommer att föranleda lagändringar.

 

 

Mariehamn den 16 december 2014

 

 

L a n t r å d

 

 

Camilla Gunell

 

 

Minister

 

 

Wille Valve