Landskapsregeringens svar rp 10/2014-2015

Lagtingsår: 2014-2015
Typ av dokument: Landskapsregeringens svar

Ladda ner Word-dokument

 

YTTRANDE

Datum

 

2015-05-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Landskapsregeringens yttrande

angående republikens presidents framställning till Ålands lagting om godkännande av överenskommelsen om social trygghet mellan Republiken Finlands regering och Folkrepubliken Kinas regering och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen

·       Republikens presidents framställning nr 10/2014-2015

 

 

 

 

 

Ålands lagting har den 16 februari 2015 begärt ett yttrande från Ålands landskapsregering angående republikens presidents framställning till Ålands lagting om regeringens proposition till riksdagen om godkännande av överenskommelsen om social trygghet mellan Republiken Finlands regering och Folkrepubliken Kinas regering och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen.

     Eftersom överenskommelsens bestämmelser delvis hör till landskapets lagstiftningsbehörighet behöver Ålands lagtings bifall inhämtas till lagen om sättande i kraft av överenskommelsen för att den också ska träda i kraft i landskapet.

     Överenskommelsen innehåller bestämmelser om pensionsförsäkring och arbetslöshetsförsäkring för arbetstagare och företagare som rör sig mellan Finland och Kina samt betalning av pensioner över gränserna. Med avseende på Finland gäller överenskommelsen arbetspensionssystemet och med avseende på Kina arbetstagarnas grundläggande åldersförsäkring. Landskapet har lagstiftningsbehörighet i fråga om arbetspensionsskyddet för bl.a. landskapets anställda. Överenskommelsen tillämpas även på lagstiftningen som gäller arbetslöshetsförsäkring, men endast till den del det är fråga om arbetslöshetsförsäkring och betalning av avgifter. Landskapet har lagstiftningsbehörighet i fråga om det grundläggande utkomstskyddet för arbetslösa.

     Bland de utomeuropeiska länderna har Finland ingått överenskommelser om social trygghet med bl.a. Australien, Förenta staterna, Kanada och Indien.

     I överenskommelsen bestäms om betalningen av ålderspensioner enligt det kinesiska systemet och betalning av pensioner enligt det finska arbetspensionssystemet till personer som inte längre bor i den stat där pensionen har flutit in. Utan överenskommelse beviljas inte ålderspension enligt det kinesiska systemet till personer som är bosatta utanför Kina. Pension som har intjänats enligt arbetspensionssystemet i Finland betalas till personer som bor i Kina utifrån den nationella lagstiftningen. När det gäller finsk arbetspension säkerställer överenskommelsen ändå att arbetspensionen betalas till personer som bor i Kina. Genom överenskommelsen har dock inget myndighetsförfarande upprättats för förmedling och behandling av pensionsansökningarna, utan pensionssökanden ska iaktta de nationella förfarandena i båda avtalsstaterna.

     Landskapsregeringen betalar för närvarande arbetspension till en person som är bosatt i Kina.

     Syftet med överenskommelsen är att undvika dubbla socialförsäkringsavgifter för utsända arbetstagare från Finland till Kina. Enligt överenskommelsen ska utsända arbetstagare från Finland omfattas av arbetspensionslagstiftningen och lagstiftningen om utkomstskydd för arbetslösa i fem år och avgifterna betalas till Finland.

     Näringsavdelningens utlåtande har inhämtats när det gäller bestämmelserna om arbetslöshetsförsäkring.

     Näringsavdelningen konstaterar att överenskommelsen om social trygghet mellan Republiken Finlands regering och Folkrepubliken Kinas regering gynnar finländska företags verksamhet i Kina och kinesiska företags verksamhet i Finland genom att förhindra dubblering av socialförsäkringsavgifter och ger ett bättre skydd för arbetstagare och företagare som rör sig mellan Finland och Kina, vilket är positivt. Arbetstagare och företagare som är utsända från Finland betalar in avgifter till bl.a. den finländska arbetslöshetsförsäkringen och intjänar förmåner från densamma under en period som inte förväntas pågå längre än 60 kalendermånader. Utan överenskommelse skulle motsvarande avgifter betalas även till det kinesiska systemet.

     Landskapsregeringen har inget att anmärka mot att överenskommelsen också träder i kraft i landskapet.

 

 

 

 

Mariehamn den 12 maj 2015

 

 

 

 

Vicelantråd

 

 

Roger Nordlund

 

 

 

 

Minister

 

 

Fredrik Karlström