Landskapsregeringens svar rp 11/2013-2014

Lagtingsår: 2013-2014
Typ av dokument: Landskapsregeringens svar

Ålands landskapsregering

YTTRANDE

 

Datum

 

 

11.09.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Landskapsregeringens yttrande

över republikens presidents framställning till Ålands lagting om regeringens proposition till riksdagen om godkännande av ramavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Socialistiska Republiken Vietnam, å andra sidan, och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

·       Republikens presidents framställning nr 11/2013-2014

 

Ålands lagting har den 18 augusti 2014 begärt ett yttrande från Ålands landskapsregering över regeringens proposition till riksdagen om godkännande av ramavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Socialistiska Republiken Vietnam, å andra sidan, och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen.

Landskapsregeringen har tidigare lämnat följande utlåtanden i ärendet:

-          Landskapsregeringen har den 22 maj 2014 lämnat ett utlåtande till utrikesministeriet över regeringens proposition till riksdagen om godkännande av ramavtalet med Vietnam samt om förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen.  

Detta yttrande överensstämmer med det utlåtande som tidigare framförts i ärendet.

Ramavtalet undertecknades av företrädare för EU och Vietnam den 27 juni 2012, varefter parterna ska godkänna avtalet i enlighet med sina respektive förfaranden. Avsikten är att avtalet ska träda i kraft den första dagen i den månad som följer på den dag då den senare parten har anmält till den andra parten att de rättsliga förfaranden som är nödvändiga för detta ändamål har slutförts. Den föreslagna lag som ingår i regeringens proposition till riksdagen föreslås träda i kraft samtidigt som avtalet träder i kraft.

Ramavtalet är till karaktären ett s.k. blandavtal, där bestämmelserna som ingår dels hör till EU:s, dels till medlemsstaternas behörighet. Ramavtalet är ett vidsträckt samarbetsavtal vars syfte är att utveckla samarbetet mellan EU och Vietnam i såväl politiska, sociala som ekonomiska frågor. Respekt för demokratiska principer, de mänskliga rättigheterna och rättsstatsprincipen samt iakttagande av internationella förpliktelser om förhindrande av spridning av massförstörelsevapen utgör centrala element i avtalet. Avtalet rör samarbete bl.a. inom områdena miljö och klimatförändringar, energi, vetenskap och teknologi, sjö- och flygtrafik, undervisning och kultur, forskning, sysselsättning och migration. Avtalet är inte ett handelsavtal, men innehåller avsnitt om handels- och ekonomiskt samarbete som utgör grunden för de frihandelsavtalsförhandlingar som inleddes mellan EU och Vietnam 2012.

Ramavtalet ska tillämpas, å ena sidan, på Socialistiska Republiken Vietnams territorium, och å andra sidan, på de territorier där fördraget om Europeiska unionen är tillämpligt och i enlighet med de villkor som fastställs i fördraget. Landskapsregeringen förutsätter således att bestämmelserna i protokoll 2 om Åland i bilagan till fördraget om Finlands anslutning till Europeiska unionen (FördrS 103/1994) är tillämpliga på ramavtalet med Vietnam i det fall att avtalsbestämmelserna skapar bindande rättigheter eller skyldigheter. En del av avtalsbestämmelserna hör till EU:s exklusiva behörighet vilket innebär att den åländska särställningen har beaktats redan i förhandlingarna om avtalsbestämmelserna i fråga.  

I 59 § självstyrelselagen (ÅFS 1991:71) för Åland regleras situationen för ett internationellt avtals ikraftträdande i landskapet Åland enligt följande: "Om ett fördrag eller någon annan internationell förpliktelse som Finland ingår eller förbinder sig till innehåller en bestämmelse i en fråga som enligt denna lag faller inom landskapets behörighet, träder bestämmelsen i kraft i landskapet endast om lagtinget ger sitt bifall till den författning genom vilken bestämmelsen sätts i kraft."

Landskapsregeringen konstaterar att ramavtalet med Vietnam innehåller bestämmelser om vissa samarbetsområden som enligt 18 § självstyrelselagen hör till Ålands behörighet. Behörighetsområden som berörs är åtminstone 18 § punkt 10 om miljö- och naturresurser, punkt 12 om hälsa, punkt 13 om sociala frågor, punkt 14 om kultur och utbildning, punkt 15 om jord- och skogsbruk, punkt 16 om fiske, punkt 21 om transport, punkt 22 om näringsverksamhet, punkt 23 om sysselsättning samt punkt 24 om statistik. Av dessa områden anses alltjämt åtminstone hälsa, utbildning och kultur höra till medlemsstaternas behörighet. För att avtalet ska kunna träda i kraft i landskapet Åland krävs således bifall av Ålands lagting till den författning genom vilken avtalet sätts i kraft.

 

Landskapsregeringen konstaterar avslutningsvis att avtalet inte innehåller bestämmelser som står i strid med självstyrelselagen eller annan landskapslagstiftning. Genomförandet av stadgan i landskapet kommer inte att föranleda lagändringar.

 

 

 

 

 

 

 

Mariehamn den 11 september 2014

 

 

 

 

L a n t r å d

 

 

Camilla Gunell

 

 

 

 

Minister

 

 

Wille Valve