Landskapsregeringens svar rp 11/2014-2015

Lagtingsår: 2014-2015
Typ av dokument: Landskapsregeringens svar

Ladda ner Word-dokument

Ålands landskapsregering

YTTRANDE

 

Datum

 

 

05.03.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Landskapsregeringens yttrande

över republikens presidents framställning till Ålands lagting om regeringens proposition till riksdagen om godkännande av associeringsavtal mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater och Ukraina, Republiken Moldavien respektive Georgien, samt med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalen som hör till området för lagstiftningen

·       Republikens presidents framställning nr 11/2014-2015

 

Ålands lagting har den 16 februari 2015 begärt ett yttrande från Ålands landskapsregering över regeringens proposition till riksdagen om godkännande av associeringsavtalen mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, Republiken Moldavien samt Georgien å andra sidan, och med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalen som hör till området för lagstiftningen.

Landskapsregeringen har tidigare lämnat följande utlåtande i ärendet:

-          Landskapsregeringen har den 8 januari 2015 lämnat ett utlåtande till utrikesministeriet över regeringens proposition till riksdagen om godkännande av associeringsavtalen mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, Republiken Moldavien samt Georgien å andra sidan, och med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalen som hör till området för lagstiftningen. Landskapsregeringen vidblir den bedömning som gjorts i samband med ovanstående utlåtande.

 

Associeringsavtalen är till karaktären så kallade blandavtal, där bestämmelserna som ingår dels hör till Europeiska unionens, dels till medlemsstaternas behörighet. Avtalstexterna för såväl Ukraina, Moldavien som Georgien är i huvudsak lika sinsemellan. Respektive avtal träder i kraft den första dagen i den andra månaden efter den dag då det sista ratificerings- eller godkännandeinstrumentet har deponerats. De lagförslag som ingår i regeringens proposition avses träda i kraft samtidigt som avtalen träder i kraft vid en tidpunkt som fastställs genom förordning av statsrådet. Avtalen ersätter de tidigare avtalen om partnerskap och samarbete med Ukraina, Moldavien och Georgien. Avtalen syftar till att gradvis integrera Ukraina, Moldavien och Georgien i EU:s inre marknad genom att skapa ett djupgående och omfattande frihandelsområde parterna emellan. Avtalen ska stöda stabiliteten och demokratin i länderna och skapa en ram för fördjupande och utvecklande av de ekonomiska förbindelserna. Genom att stärka iakttagandet av rättsstatsprincipen, de mänskliga rättigheterna och de grundläggande fri- och rättigheterna avser avtalen främja samarbetet på området för rättvisa, frihet och säkerhet.

Associeringsavtalen ska tillämpas, å ena sidan, på de territorier där fördraget om Europeiska unionen, fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen är tillämpliga och i enlighet med de villkor som fastställs i dessa fördrag, samt å andra sidan, på Ukrainas, Moldaviens och Georgiens territorium. I avtalen med Georgien och Moldavien ingår bestämmelser om att tillämpningen av bestämmelserna om handel på de områden över vilka staten inte utövar den faktiska kontrollen ska inledas separat genom beslut av ett associeringsråd. I avtalet med Ukraina ingår ingen motsvarande bestämmelse utan avtalet tillämpas i den mån det är möjligt på hela Ukrainas internationellt erkända territorium, inklusive på områden över vilka staten inte utövar den faktiska kontrollen.

 

I avtalens handelspolitiska avsnitt ingår det bestämmelser som har beröringspunkter med protokoll 2 om Åland i bilagan till fördraget om Finlands anslutning till Europeiska unionen (FördrS 103/1994). En del av bestämmelserna i fråga hör till EU:s exklusiva behörighet vilket innebär att den åländska särställningen har beaktats redan i förhandlingarna om avtalsbestämmelserna i fråga. Landskapsregeringen konstaterar att då avtalen ska tillämpas på de territorier där fördraget om Europeiska unionen är tillämpligt garanterar det Ålands rätt utifrån hembygdsrätten att begränsa tillhandahållandet av tjänster och etableringar inom sitt territorium.

Landskapsregeringen konstaterar vidare att Finland i fråga om Åland gjort ett förbehåll till kapitlen om offentlig upphandling, specifikt till artiklarna om marknadstillträde (artikel 154 i avtalet med Ukraina, artikel 274 i avtalet med Moldavien, artikel 147 i avtalet med Georgien). Förbehållets ordalydelse – ”Finland har meddelat ett förbehåll i fråga om Åland.” – utesluter inte fullständigt en tillämpning av bestämmelserna om offentlig upphandling på Åland. Landskapsregeringen konstaterar att formuleringen innebär att om ett företag från Ukraina, Moldavien eller Georgien vill delta i en offentlig upphandling på Åland är landskapet inte tvunget att acceptera deltagandet men kan välja att göra så. Det omvända gäller för åländska företag som vill delta i en offentlig upphandling i Ukraina, Moldavien eller Georgien; om det åländska företaget i fråga däremot är etablerat i Finland eller en annan EU-stat gäller samma regler som för företag i EU-stater.

Efter överenskommelse med utrikesministeriet eftersträvas i framtida internationella frihandelsavtal en ny formulering som gäller offentliga upphandlingar för att så långt som möjligt skapa en uniform praxis; ”In respect of the Åland Islands, the special conditions of Protocol No 2 on the Åland Islands to the Treaty of accession of Finland to the European Union shall apply.” Den nya formuleringen är tydligare än det tidigare avtalsvillkoret och utesluter inte Åland från offentlig upphandling inom ramarna för kommande avtal.

 

Landskapsregeringen konstaterar avslutningsvis att avtalet, med beaktande av de förbehåll som gjorts för Åland, inte innehåller bestämmelser som står i strid med självstyrelselagen eller annan landskapslagstiftning.

 

 

 

 

 

 

 

Mariehamn den 5 mars 2015

 

 

 

 

 

L a n t r å d

Camilla Gunell

 

 

 

 

 

Minister

 

 

Wille Valve