Landskapsregeringens svar rp 12/2013-2014

Lagtingsår: 2013-2014
Typ av dokument: Landskapsregeringens svar

Ladda ner Word-dokument

 

 

YTTRANDE

Datum

 

2014-08-28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Landskapsregeringens yttrande

över Republikens presidents framställning till Ålands lagting om utkastet till Statsrådets förordning om sättande i kraft av Nagoya-Kuala Lumpur-tilläggsprotokollet om ansvarighet och gottgörelse till Cartagenaprotokollet om biosäkerhet

·       Republikens presidents framställning nr 12/2013-2014

 

Ålands lagting har den 14 augusti 2014 begärt yttrande från Ålands landskapsregering över republikens presidents framställning till Ålands lagting om utkastet till Statsrådets förordning om sättande i kraft av Nagoya-Kuala Lumpur-tilläggsprotokollet om ansvarighet och gottgörelse till Cartagenaprotokollet om biosäkerhet.

     Cartagenaprotokollet är i grunden ett miljöavtal vars syfte är att enligt försiktighetsprincipen skydda den biologiska mångfalden och ett hållbart nyttjande av den från skadliga konsekvenser av överföring, hantering och användning av levande modifierade organismer. Tilläggsprotokollet innehåller bestämmelser om ansvar och förfaranden vid gränsöverskridande förflyttningar av levande modifierade organismer i fråga om avhjälpande av skador som åsamkats den biologiska mångfalden och människors hälsa.

     I ett utlåtande till miljöministeriet den 20.4.2011 om undertecknande av Nagoya-Kuala Lumpur-tilläggsprotokollet om ansvarighet och rättslig prövning till Cartagenaprotokollet om biosäkerhet meddelade landskapsregeringen att landskapsregeringen anser att protokollet till någon del innehåller bestämmelser som hör till Ålands behörighet varför 59 § självstyrelselagen gäller. Landskapsregeringen har en restriktiv inställning till användning av genetiskt modifierade organismer men konstaterade att Nagoya-Kuala Lumpur-tilläggsprotokollet i första hand handlar om ansvarighet och rättslig prövning.

     Landskapsregeringen har inget att invända mot att tilläggsprotokollet träder i kraft i landskapet. Genomförandet av tilläggsprotokollet kommer inte att föranleda lagstiftningsåtgärder.

 

 

 

Mariehamn den 28 augusti 2014

 

 

Lantråd

 

 

Camilla Gunell

 

 

Minister

 

 

Carina Aaltonen