Landskapsregeringens svar rp 12/2014-2015

Lagtingsår: 2014-2015
Typ av dokument: Landskapsregeringens svar

Ladda ner Word-dokument

Ålands landskapsregering

YTTRANDE nr 12/2014-2015

 

Datum

 

 

2015-04-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Landskapsregeringens yttrande

angående godkännande av ändringar av Kyotoprotokollet till Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändring och godkännande av avtalet om Islands deltagande i det gemensamma fullgörandet av Europeiska unionens, dess medlemsstaters och Islands åtaganden under Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod samt om förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i ändringarna och avtalet som hör till området för lagstiftningen

·       Republikens presidents framställning nr 12/2014-2015

 

Ålands lagting har den 17 mars 2015 begärt ett yttrande från Ålands landskapsregering angående godkännande av ändringar av Kyotoprotokollet till Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändring och godkännande av avtalet om Islands deltagande i det gemensamma fullgörandet av Europeiska unionens, dess medlemsstaters och Islands åtaganden under Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod samt om förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i ändringarna och avtalet som hör till området för lagstiftningen.

 

Bakgrund

Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändring trädde i kraft på internationell nivå 1994. Kyotoprotokollet antogs under den tredje konferensen för parterna i Kyoto i Japan 11.12.1997. Europeiska unionen och dess medlemstater, inklusive Finland förband sig till Kyotoprotokollet 2002. Lagtinget gav sitt bifall den 9 december 2002 till att rikets förordning FFS 659/1994 om ikraftträdande av Förenta nationernas ramkonvention i Finland och rikets lag om sättande i kraft av Kyotoprotokollet FFS 383/2002 trädde i kraft i landskapet Åland till de delar, som hör till landskapets behörighet. Bifallet publicerades som ÅFS 2007:38.             

     I Kyotoprotokollet fastställdes tidsmässiga och kvantifierade åtaganden om utsläppsminskningar för industriländerna för 2008 – 2012. Bland annat fastställdes det för EU och dess dåvarande medlemstater, inklusive Finland, ett minskningsmål på 8 procent gällande utsläpp av sex växthusgaser. Vidare innehöll protokollet så kallade Kyotomekanismerna om gemensamt genomförande och internationell handel med utsläppsrätterna. Protokollet innehöll även bestämmelser om bl.a. jord- och skogsbruk.

 

Den aktuella förändringen i Kyotoprotokollet                                  

Detta yttrande berör de förändringar i Kyotoprotokollet som godkändes i åttonde partsmötet för Kyotoprotokollet i Doha, Qatar 2012.

     Enligt Dohaändringen inleds den andra åtagandeperioden för Kyotoprotokollet den 1 januari 2013 och den upphör den 31 december 2020. Merparten av artiklarna i Kyotoprotokollet ingår i oförändrad form men det infördes även nya åtaganden för de länder som deltar i den andra åtagandeperioden. Bland annat ska parternas sammanlagda antropogena utsläpp av de växthusgaser, som står upptagna i bilaga A, minska med minst 18 procent jämfört med 1990 nivå under åtagandeperioden 2012 - 2020. Detta betyder dock inte någon förändring för EU:s del eftersom enligt EU:s fastslagna klimat- och energipaketet ska EU minska sina utsläpp med minst 20 procent från 1990 års nivå fram till 2020. Villkoret för EU att godkänna Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod samt andra Dohaändringar var dessutom att de inte skulle medföra utsläppsminskningar jämfört med den redan gällande lagstiftningen inom EU eller tillföra andra nya åtaganden.

             

Förändringarnas påverkan på Finland och Åland

För Finland medför de beslut som fattades i Doha gällande kompensation för avskogning omfattande extra belastning under den andra åtagandeperioden. Som ersättning överförs till Finland ett antal utsläppsenheter som motsvarar högst 10 miljoner ton koldioxidekvivalenter.  Kommissionen har fastslagit detta med ett genomförandebeslut 2014/224/EU den 14 april 2014 om överföring av de tilldelade utsläppsenheterna till partsdepåkontot i Finlands register. Utsläppsenheterna får dock endast användas som kompensation för extra belastning som orsakas av ändringarna i beräkningsreglerna. Utöver detta har riket förbundit sig att annullera de enheter som inte använts i slutet av denna åtagandeperiod.    

     Enligt regeringspropositionen 366/2014 rd förväntas den andra åtagandeperioden således inte medföra betydande ekonomiska konsekvenser för Finland. Myndighetsarbete kan dock öka eftersom beräkningen och rapporteringen av utsläpp ändras.                   

     Konsekvenserna för Åland är sannolikt desamma som för resten av Finland. Skogsbruk är en viktig näring på Åland. I Kyotoprotokollet fastställdes en referensnivå för Finland för skogssänka i samband med skogsanvändning. Denna referensnivå gäller även Åland. Referensnivån i sin tur påverkar tillåtna målet för avverkning av gagnvirke.  Med andra ord påverkar det enligt Kyotoprotokollet för Finland beräknat tillåtna målet för avverkning av gagnvirke även Åland.

     En ny växthusgas, kvävetrifluorid har infogats i Bilaga A. Enligt regeringspropositionen 366/2014 förekommer det inte utsläpp av kvävetrifluorid i Finland.

     Avtalet om Islands deltagande i det gemensamma fullgörandet av Europeiska unionens, dess medlemsstaters och Islands åtaganden under Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod torde inte påverka negativt Åland.

 

Landskapsregeringens yttrande

Landskapsregeringen understöder målsättningen och sakinnehållet i de aktuella förändringarna i Kyotoprotokollet för att motverka klimatförändringar. Förändringarna har inte någon betydlig påverkan på det åländska näringslivet och de kan minska klimatförändringens magnitud och negativa påverkningar på Åland.

     Landskapsregeringen konstaterar avslutningsvis att det förändrade protokollet inte innehåller bestämmelser som står i strid med självstyrelselagen eller annan landskapslagstiftning. Ändringarna i Kyotoprotokollet sätts i kraft i riket med en lag som lagtinget kan besluta att träder i kraft även i landskapet Åland till de delar som hör till landskapets behörighet. Andra lagstiftningsåtgärder behövs inte.

 

 

Mariehamn den 16 april 2015

 

 

Lantråd

 

 

Camilla Gunell

 

 

Minister

 

 

Carina Aaltonen