Landskapsregeringens svar rp 2/2014-2015

Lagtingsår: 2014-2015
Typ av dokument: Landskapsregeringens svar

Ladda ner Word-dokument

 

YTTRANDE

Datum

 

2014-11-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Landskapsregeringens yttrande

över republikens presidents framställning till Ålands lagting om regeringens proposition till riksdagen om godkännande av överenskommelsen med Estland om samarbete på området förebyggande av, beredskap för och insatser vid nödsituationer och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen

Republikens presidents framställning nr 2/2014-2015

 

 

 

Enligt 31 § 2 mom. lagtingsordning för Åland ska lagtingets talman utan dröjsmål översända till landskapsregeringen för yttrande en begäran från presidenten om lagtingets bifall till ikraftträdande av en internationell förpliktelse. Landskapsregeringen ska behandla ett sådant ärende i skyndsam ordning. Lagtingets talman har den 31 oktober 2014 lämnat en begäran om landskapsregeringens yttrande över republikens presidents framställning nr 2/2014-2015.

     Till republikens presidents framställning har bifogats regeringens proposition till riksdagen om godkännande av överenskommelsen med Estland om samarbete på området förebyggande av, beredskap för och insatser vid nödsituationer och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen (RP 156/2014). Samtidigt upphävs lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen mellan Finland och Estland om samarbete och ömsesidigt bistånd vid olyckshändelser.  I republikens presidents framställning föreslås att Ålands lagting ger sitt bifall till att lagen träder i kraft i landskapet Åland till de delar överenskommelsen faller inom landskapets behörighet.

     Överenskommelsens främsta syfte är att skydda människor och miljön samt egendom. I överenskommelsen finns bestämmelser om behöriga myndigheter och kontaktpunkter, anmälan om olyckor, ömsesidigt bistånd och parternas gemensamma åtgärder.

Överenskommelsen träder i kraft 30 dagar från den dag som parterna meddelat varandra att de nationellt har slutfört de konstitutionella förfaranden som ikraftträdandet av överenskommelsen förutsätter. Lagen avses träda i kraft samtidigt som överenskommelsen.

     Landskapsregeringen konstaterar att riksdagen behandlat regeringens proposition i ärendet (RP 156/2014). Riksdagen har den 7 november 2014 godkänt den i januari 2014 i Helsingfors ingångna överenskommelsen mellan Finland och Estland om samarbete på området förebyggande av, beredskap för och insatser vid nödsituationer till den del konventionen hör till Finlands behörighet. Samtidigt har riksdagen antagit en lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen.

     Landskapsregeringen konstaterar att inrikesministeriet den 30.1.2013 begärde landskapsregeringens yttrande över överenskommelse mellan republiken Finlands regering och republiken Estlands regering om samarbete på området för förebyggande av och beredskap för olyckshändelser och räddningsverksamhet. Av begäran om yttrande framgick att Åland inte skulle inkluderas i överenskommelsen. Överenskommelsen mellan Finland och Estland om samarbete och ömsesidigt bistånd vid olyckshändelser från den 26 juni 1995 var heller aldrig föremål för lagtingets godkännande. Landskapsregeringen lämnade således följande yttrande: 

     Ålands landskapsregering har beretts tillfälle att inkomma med yttrande över överenskommelse mellan republiken Finlands regering och republiken Estlands regering om samarbete på området för förebyggande och beredskap för olyckshändelser och räddningsverksamhet.

Ålands landskapsregering konstaterar att enligt 18 § 6 p. självstyrelselagen för Åland (1149/1991) hör ärenden gällande brand- och räddningsväsendet till landskapets behörighet. Förslaget innehåller inte bestämmelser som står i strid med självstyrelselagen eller annan landskapslagstiftning.

Landskapsregeringen förbehåller sig rätten att återkomma med kommentarer i ärendet om anledning till detta konstateras i ett senare skede.

     Inrikesministeriet skickade den 22 april 2014 till landskapsregeringen för utlåtande ett utkast till proposition. I utkastet till propositionen var Åland inkluderat i överenskommelsen. Landskapsregeringen lämnade följande utlåtande.

Ålands landskapsregering har beretts tillfälle att inkomma med utlåtande över regeringens proposition om samarbete på området för förebyggande och beredskap för olyckshändelser och räddningsverksamhet.

     Enligt 59 § självstyrelselagen för Åland ska lagtinget ge sitt samtycke till internationella fördrag eller annan internationell förpliktelse som Finland ingår om fördraget innehåller sådana bestämmelser som omfattas av landskapets lagstiftningsbehörighet. Enligt självstyrelselagen (1991:17) för Åland 18 § 6 p. har landskapet lagstiftningsbehörighet i fråga om brand- och räddningsväsendet.  Landskapet Åland har i detta fall inte lämnats utanför överenskommelsens tillämpningsområde. Således ska lagtingets samtycke inhämtas.

     I diskussioner med inrikesministeriets räddningsavdelning har framkommit att om lagtinget ger sitt bifall till överenskommelsen blir konsekvensen att överenskommelsen omfattar Åland i sin helhet. Enligt avtalet är det den part som begär bistånd som också står för kostnaderna. I statsbudgeten har upptagits medel via inrikesministeriets anslag för lämnande och mottagande av och beredskap för internationellt bistånd. Beslut om internationellt bistånd fattas från fall till fall.  Överenskommelsen föranleder för övrigt inga tilläggskostnader utöver statsbudgeten. Enligt inrikesministeriets uppfattning innebär avtalet inga kostnader för Åland.

     Landskapsregeringen konstaterar att förslaget inte innehåller bestämmelser som står i strid med självstyrelselagen eller annan landskapslagstiftning.

     Landskapsregeringen har inget att invända mot att överenskommelsen träder ikraft i landskapet.

 

 

Mariehamn den 20 november 2014

 

 

L a n t r å d

 

 

Camilla Gunell

 

 

Minister

 

 

Wille Valve