Landskapsregeringens svar RP 2/2018-2019

Lagtingsår: 2018-2019
Typ av dokument: Landskapsregeringens svar

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands landskapsregering

YTTRANDE

 

Datum

 

 

8.11.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Landskapsregeringens yttrande

Angående regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av protokollet om ändring av avtalet mellan de nordiska länderna för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet

·       Republikens presidents framställning nr 2/2018-2019

 

Ålands lagting har den 29 oktober 2018 begärt ett yttrande från landskapsregeringen om en proposition till riksdagen om godkännande av och sättande i kraft av protokollet om ändring av avtalet mellan de nordiska länderna för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet. Begäran är gjord i enlighet med lagtingsordningen 31 § 2 mom.

 

Propositionens huvudsakliga innehåll

 

Regeringen föreslår att riksdagen godkänner det i augusti 2018 mellan de nordiska länderna ingångna protokollet om ändring av avtalet mellan de nordiska länderna för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet. Genom protokollet ändras de bestämmelser som berör preambeln, enstaka allmänna beskattningsregler och förfarandet vid ömsesidig överenskommelse. Ändringarna berör huvudsakligen bekämpning av skatteflykt.

 

Nu gällande preambel utgår och ersätts genom artikel 1 i protokollet med följande (nytt sakinnehåll i kursiv text);

 

”Danmarks regering tillsammans med Färöarnas landsstyre samt Finlands, Islands, Norges och Sveriges regeringar,

som önskar ingå avtal för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet, utan att skapa förutsättningar för icke-beskattning eller minskad skatt genom skatteundandragande eller skatteflykt (däri inbegripet genom så kallad ”treaty shopping”, som syftar till att personer med hemvist i en stat som inte är part till detta avtal indirekt ska åtnjuta förmåner enligt detta avtal),

som konstaterar att i fråga om Färöarna handhavandet även i förhållande till utlandet av de sakområden som omfattas av detta avtal hör till Färöarnas självstyrelsekompetens,

har kommit överens om följande:”

 

Genom artikel 2 i protokollet införs ett nytt stycke till artikel 26 i avtalet med innebörd att om det kan antas att ett av de huvudsakliga syftena med det arrangemang eller en transaktion som direkt eller indirekt resulterat i en förmån enligt avtalet, var att komma i åtnjutande av förmånen, så ska den skattskyldiga inte kunna åtnjuta förmånen.

 

Genom artikel 3 i protokollet utgår stycke 1 i avtalets artikel 28 och ersätts med en ny formulering för hur en skattskyldig ska kunna lyfta att beskattningsåtgärder vidtagits som strider mot avtalets syften.

 

Enighet nåddes om ett protokollutkast efter överläggningar mellan de nordiska finansförvaltningarna och protokollet undertecknades i Helsingfors den 29 augusti.

 

Protokollet träder i kraft trettionde dagen efter den dag då samtliga avtalsslutande stater har meddelat utrikesministeriet att protokollet godkänts. Protokollets bestämmelser tillämpas på skatter som tas ut för beskattningsår som börjar den 1 januari det kalenderår som följer närmast efter det år då protokollet träder i kraft eller senare.

 

Protokollets konsekvenser för Finland och Åland

 

Skatteavtalet mellan de nordiska länderna innehåller bestämmelser som påverkar beskattningsrätt inom kommunalbeskattningen, och avtalet innehåller därför bestämmelser som faller inom landskapets behörighet genom 18 § 5 punkten i självstyrelselagen. De ändringar som genomförs genom protokollet har som syfte att bekämpa skatteflykt och ändringarna genomförs som ett led i att genomföra de ändringar som utarbetats i OECD:s mångåriga projekt och utredning om skattebaserosion och vinstförflyttning (BEPS, Base Erosion and Profit Shifting).

 

Förslaget bedöms av finansministeriet inte ge upphov till ekonomiska effekter som går att förutse. Effekten av ändringarna är främst att vissa förmåner som finns i det nu gällande dubbelbeskattningsavtal inte får tillämpas av skattskyldiga såvida de huvudsakliga syftena med en transaktion är att specifikt att få förmånen. Protokollets innehåll bedöms inte stå i strid med självstyrelselagen eller landskapslagstiftning, och uppskattas få en begränsad effekt i den åländska kommunalbeskattningen.

 

Landskapsregeringens bedömning

 

Landskapsregeringen förordar att lagtinget ger sitt bifall till propositionen om godkännande och sättande i kraft av protokollet om ändring av avtalet mellan de nordiska länderna för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet.

 

 

 

 

Mariehamn den 8 november 2018

 

 

 

 

Vicelantråd                                 Camilla Gunell

 

 

 

 

 

 

Minister                                      Mika Nordberg