Landskapsregeringens svar rp 3/2014-2015

Lagtingsår: 2014-2015
Typ av dokument: Landskapsregeringens svar

 

YTTRANDE

Datum

 

2014-11-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Landskapsregeringens yttrande

över republikens presidents framställning om godkännande av Europarådets konvention om tillgång till officiella handlingar samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen

                      Republikens presidents framställning nr 3/2014-2015

 

 

 

Enligt 31 § 2 mom. lagtingsordning för Åland ska lagtingets talman utan dröjsmål översända till landskapsregeringen för yttrande en begäran från presidenten om lagtingets bifall till ikraftträdande av en internationell förpliktelse. Landskapsregeringen ska behandla ett sådant ärende i skyndsam ordning. Till landskapsregeringen har den 31 oktober 2014 inkommit lagtingets talmans begäran om landskapsregeringens yttrande över republikens presidents framställning nr 3/2014-2015.

       Syftet med konventionen är att garantera att alla har rätt att på begäran få ta del av myndigheternas handlingar. Det är fråga om det första internationella avtalet om offentlighet i myndigheternas verksamhet som är juridiskt bindande och som bygger på offentlighetsprincipen.

       Den till framställningen fogade propositionen (RP 116/2014) innehåller ett förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen. I propositionen föreslås det också att riksdagen godkänner två förklaringar, av vilka den ena gäller tillämpningen av konventionen på fysiska och juridiska personer i den mån de har sådana lagstadgade uppgifter som innebär utövning av offentlig makt. Den andra förklaringen gäller det att ett beslut av republikens president i fråga om begäran av en handling inte kan överklagas. Riksdagen godkände den 4 november 2014 konventionen och att Finland avger förklaringarna. Riksdagen godkände samtidigt också lagförslaget.

       I samband med beredningen av konventionen begärde justitieministeriet landskapsregeringens utlåtande över fördraget. Landskapsregeringen lämnade sitt utlåtande den 20 maj 2009 (95 K10, 20.5.2009, K10/09/1/41). Landskapsregeringen lämnade även ett utlåtande den 4 september 2014 till justitieministeriet över utkastet till den proposition (RP 116/2014) som är aktuell i detta ärende (110 K10, 4.9.2014, ÅLR 2014/6743).

       Landskapsregeringen har i sina ovan nämnda utlåtanden bedömt konventionens förhållande till behörighetsfördelningen mellan riket och landskapet. Särskilt konventionens första avsnitt berör landskapets lagstiftningsbehörighet. Tillgången till myndigheters handlingar berör särskilt 18 § 1 och 4 punkterna i självstyrelselagen för Åland. Slutsatsen i landskapsregeringens utlåtanden har varit att konventionens ikraftsättande i landskapet förutsätter att lagtingets bifall inhämtas enligt 59 § självstyrelselagen för Åland.

       Inom landskapets behörighetsområde har antagits särskild lagstiftning om tillgången till myndigheternas handlingar. Särskilt landskapslagen (1977: 72) om allmänna handlingars offentlighet är av betydelse. Även förvaltningslagen (2008:9) för landskapet Åland bör nämnas. Dessa landskapslagar kan sägas anamma den öppenhet i förvaltningsverksamhet och tillgång till myndigheternas handlingar som även ligger till grund för konventionens bestämmelser. Vissa andra bestämmelser i konventionen berör landskapslagstiftning, t.ex. uppbörden av avgifter rör landskapslagen (1993:27) om grunderna för avgifter till landskapet.

       Landskapsregeringen har i sina utlåtanden konstaterat att landskapslagstiftning som syftar till förvaltningsverksamhetens öppenhet och allmänhetens tillgång till dessa myndigheters handlingar har antagits. Landskapsregeringen såg inte några hinder för att konventionen undertecknas. Landskapsregeringen anser att konventionens ikraftträdande inte skulle medföra några direkta behov av ändringar i landskapslagstiftning.

 

 

 

Mariehamn den 13 november 2014

 

 

Lantråd

 

 

Camilla Gunell

 

 

Minister

 

 

Wille Valve