Landskapsregeringens svar RP 3/2018-2019

Lagtingsår: 2018-2019
Typ av dokument: Landskapsregeringens svar

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands landskapsregering

YTTRANDE

 

Datum

 

 

18.12.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


 

Landskapsregeringens yttrande

över republikens presidents framställning till Ålands lagting om regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av världspostkonventionen

·       Republikens presidents framställning nr 3/2018–2019

 

Ålands lagting har den 5 december 2018 begärt ett yttrande från Ålands landskapsregering över republikens presidents framställning till Ålands lagting om regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av världspostkonventionen.

Landskapsregeringen har tidigare lämnat följande utlåtande i ärendet:

Landskapsregeringen har den 16 augusti 2018 lämnat ett utlåtande till kommunikationsministeriet utkastet till regeringens proposition till riksdagen om godkännande av världspostkonventionen och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen. Landskapsregeringen konstaterade då att avtalet innehåller bestämmelser inom landskapets lagstiftningsbehörighet, varför lagtingets bifall erfordras för att avtalet till dessa delar ska träda i kraft i landskapet.

 

Postkonventionen är till sin karaktär ett så kallat blandavtal, där bestämmelserna som ingår dels hör till medlemsstaternas, dels till EU:s behörighet.  Syftet med konventionen är att den internationella posttrafiken ska fungera bättre och bli effektivare samt samarbetet mellan aktörerna inom branschen förbättras. De viktigaste ändringarna i Världspostkonventionen gäller ändringarna i terminalavgiftssystemet samt förnyandet av produktsystemet enligt konventionen så att brev som innehåller varor ska betraktas som varuförsändelser. Världspostföreningens avtal antas som nya avtal som i helhet ersätter de tidigare avtal som är i kraft.

 

Finland, inklusive Åland anslöt sig till Världspostföreningen den 12 februari 1918. Föreningens högst beslutande organ är kongressen, som består av representanter för föreningens medlemsländer och som sammanträder med fyra års mellanrum. Kongressen godkänner de nya ändringarna i föreningens avtal. Den 26:e kongressen hölls i Istanbul i Turkiet hösten 2016.

 

De förhandlingar som har resulterat i de tillägg till Världspostkonventionen som nu är föremål för begäran om utlåtande har avslutats. Landskapsregeringen har inte underrättats om förhandlingarna enligt 58 § 2 mom. självstyrelselagen. Däremot har Åland Post Ab varit involverade i förarbetet både via ministeriet och de nordiska samarbetsforumen även om Åland Post AB inte deltog i själva kongressen i Istanbul. Finland är medlem i Postal Operations Council (POC) och Åland Post Ab deltog i oktober 2017 i POC:s kongress i Bern tillsammans med det finländska postföretaget Posti.

 

Landskapsregeringen konstaterar avslutningsvis att avtalet inte innehåller bestämmelser som står i strid med självstyrelselagen. I rikets postlag (415/2011) har uttryckligen stadgats att bestämmelserna i postlagen inte tillämpas på internationell postbefordran till den del något internationellt fördrag som är bindande för Finland omfattar bestämmelser om internationell trafik. Motsvarande bestämmelse saknas i landskapslagstiftningen. Detta innebär att landskapslagen om posttjänster måste ändras om konflikt med Världspostkonventionen skulle uppstå. De nu aktuella ändringarna av Världspostkonventionen torde inte föranleda några ändringar av landskapslagen om posttjänster, men frågan kommer att utredas närmare. Landskapsregeringen ser inga hinder för att lagtinget ger sitt bifall till världspostkonventionen, snarare är ett bifall en förutsättning för en fungerande internationell posttrafik till och från Åland.

Mariehamn den 20 december 2018

 

 

 

 

 

L a n t r å d

Katrin Sjögren

 

 

 

 

 

Minister

 

 

Nina Fellman