Landskapsregeringens svar RP 5/2018-2019

Lagtingsår: 2018-2019
Typ av dokument: Landskapsregeringens svar

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands landskapsregering

YTTRANDE

 

Datum

 

 

28.2.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


 

Landskapsregeringens yttrande

över republikens presidents framställning till Ålands lagting om regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av det omfattande och fördjupade partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Armenien, å andra sidan  

·       Republikens presidents framställning nr 5/2018–2019

 

Ålands lagting har den 29 januari 2019 begärt ett yttrande från Ålands landskapsregering över republikens presidents framställning till Ålands lagting om regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av det omfattande och fördjupade partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Armenien, å andra sidan.

Landskapsregeringen har tidigare lämnat följande utlåtande i ärendet:

-          Landskapsregeringen har den 22 november 2018 lämnat ett utlåtande till utrikesministeriet över utkastet till regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av det omfattande och fördjupade partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och republiken Armenien, å andra sidan. Landskapsregeringen konstaterade då att avtalet innehåller bestämmelser inom landskapets lagstiftningsbehörighet, varför lagtingets bifall erfordras för att avtalet till dessa delar ska träda i kraft i landskapet. Landskapsregeringen noterade i sitt utlåtande även de undantag som ingår i avtalet för Ålands del.

 

Partnerskapsavtalet är till sin karaktär ett så kallat blandavtal, där bestämmelserna som ingår dels hör till medlemsstaternas, dels till Europeiska unionens behörighet.  Avtalet är ett övergripande samarbetsavtal som fastställer formerna för det politiska, ekonomiska och sektorbaserade samarbetet samt för dialogen. I avtalet kommer parterna överens om samarbete bland annat på området handel och affärsverksamhet, ekonomisk och hållbar utveckling samt frihet, säkerhet och rättvisa. Partnerskapsavtalet syftar till att förbättra möjligheterna till samarbete inom det handelsekonomiska området och till att utveckla det politiska, regionala och internationella samarbetet.

 

I regeringens proposition till riksdagen redogörs för avtals- och handelsförbindelserna mellan Finland och Armenien. Redogörelsen visar att Finlands export till Armenien år 2017 uppgick till cirka 12 miljoner euro och importen från Armenien till ca 2 miljoner euro. Finland exporterade industriprodukter, papper, papp, drycker, mjölk- och mejeriprodukter, maskiner och anläggningar till Armenien och importerade maskiner och anläggningar, järn och stål, kläder, sten och sand därifrån. Enligt uppgift från Ålands statistik- och utredningsbyrå har ingen varuhandel mellan Åland och Armenien förekommit mellan åren 2013–2017. Statistiken omfattar den direkta utrikeshandeln (export enligt destinationsland, import enligt både avsändnings- samt ursprungsland). Skulle import-/exportförfaranden ha skett med hjälp av en mellanhand i riket (transitvaror) så framgår handeln inte ur Åsub:s statistik på grund av den ringa deklaration som krävs vid handel över skattegränsen.

 

Samarbetsavtalet ska tillämpas, å ena sidan, på Republiken Armeniens territorium, och å andra sidan, på de territorier där fördraget om Europeiska unionen, fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen är tillämpliga och i enlighet med de villkor som fastställs i dessa fördrag.

 

Ur propositionsutkastet framgår att det i avtalet ingår bestämmelser som har beröringspunkter med protokoll 2 om Åland i bilagan till fördraget om Finlands anslutning till Europeiska unionen (FördrS 103/1994). En del av bestämmelserna i fråga hör till EU:s exklusiva behörighet, vilket innebär att den åländska särställningen har beaktats redan i förhandlingarna om avtalsbestämmelserna i fråga. I avtalets bestämmelser om offentlig upphandling konstateras att parternas rättigheter och skyldigheter som följer av WTO-avtalet om offentlig upphandling, däribland åtaganden, ingår som en del av avtalet. EU:s åtaganden inbegriper ett Ålandsförbehåll. Landskapsregeringen konstaterar att förbehållet för Åland som ingår i de allmänna anmärkningarna till EU:s åtaganden lyder enligt följande: “Finland reserves its position with regard to the application of this Agreement to the Åland Islands (Ahvenanmaa).”

 

I bilaga VIII-A om etablering ingår för Finlands del två förbehåll med avseende på Åland; vad gäller investeringar framgår enligt bilagan att Finland förbehåller sig rätten att begränsa etableringsrätten och rätten att tillhandahålla tjänster för fysiska personer utan hembygdsrätt på Åland eller för juridiska personer utan tillstånd från behöriga myndigheter på Åland. Vad gäller fast egendom på Åland förbehålls rätten att kräva förhandstillstånd.

 

Med beaktande av de förbehåll som gjorts för den åländska särställningen konstaterar landskapsregeringen att avtalet inte innehåller bestämmelser som står i strid med självstyrelselagen eller annan landskapslagstiftning. Landskapsregeringen ser inga hinder för att lagtinget ger sitt bifall till att lagen om ikraftträdande av partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen samt Republiken Armenien träder i kraft på Åland till de delar partnerskapsavtalets bestämmelser hör till landskapets lagstiftningsbehörighet.

 

Mariehamn den 28 februari 2019

 

 

 

 

 

L a n t r å d

Katrin Sjögren

 

 

 

 

 

Minister

 

 

Nina Fellman