Landskapsregeringens svar rp 6/2014-2015

Lagtingsår: 2014-2015
Typ av dokument: Landskapsregeringens svar

Ladda ner Word-dokument

 

Ålands landskapsregering

YTTRANDE

 

Datum

 

 

18.12.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Landskapsregeringens yttrande över

republikens presidents framställning till Ålands lagting om lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i Världspostkonventionen som hör till området för lagstiftningen

Republikens presidents framställning nr 6/2014-2015

 

 

 

Enligt 31 § 2 mom. lagtingsordning för Åland ska lagtingets talman utan dröjsmål översända till landskapsregeringen för yttrande en begäran från presidenten om lagtingets bifall till ikraftträdande av en internationell förpliktelse. Landskapsregeringen ska behandla ett sådant ärende i skyndsam ordning. Till landskapsregeringen har den 9 december 2014 inkommit lagtingets talmans begäran om landskapsregeringens yttrande över republikens presidents framställning nr 6/2014-2015.

 

Världspostkonventionen är ett viktigt fördrag inom Världspostföreningen. Konventionen innehåller centrala bestämmelser om den internationella posttrafiken. Konventionen revideras med fyra års mellanrum vid Världspostföreningens kongress. Den 25:e kongressen hölls i Doha i Qatar hösten 2012. De viktigaste ändringarna i Världspostkonventionen gäller ändringarna i terminalavgiftssystemet samt infogandet av bestämmelser om personuppgifter i konventionen. Vid kongressen i Doha preciserades också bl.a. bestämmelserna om postsäkerhet. Vid kongressen i Doha utvidgades dessutom bestämmelserna om blindskriftsförsändelser.

 

I framställningen från presidenten föreslås att lagtinget ger sitt bifall till att lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen (FFS 657/2014) träder i kraft i landskapet Åland till de delar Världspostkonventionen faller inom landskapets behörighet. I juni 2014 godkände riksdagen både konventionen och att en reservation görs. Riksdagen godkände också lagförslagen i enlighet med propositionen (RP 29/2014). 

 

Rikets postlag ändrades så att synskadade har rätt att skicka försändelser som innehåller punktskrift portofritt, med undantag för flygtilläggsavgiften. Detta motsvarade gällande praxis. Skyldigheten att erbjuda synskadade möjlighet att skicka punktskriftsprodukter portofritt gäller det postföretag som i koncession har ålagts skyldighet att verka som en i Världspostkonventionen avsedd utsedd operatör. Vidare godkände riksdagen ett förbehåll mot artikeln om blindskriftsförsändelser i konventionen, vilket gör det möjligt för Finland att ordna saken i enlighet med bestämmelserna i postlagen. Artikeln om blindskriftsförsändelser i konventionen är mer omfattande än den ändring som infördes i rikets postlag.

 

Posttjänsterna hör till landskapet Ålands lagstiftningsbehörighet med de begränsningar som följer av 27 § 4 punkten självstyrelselagen för Åland (FFS 1144/1991). På Åland finns en egen postlagstiftning, landskapslagen om posttjänster av den 29 juni 2007 (ÅFS 60/2007, ändrad genom ÅFS 38/2011). I landskapet har landskapsregeringen i beslut av den 16 februari 2012 beviljat Posten Åland Ab rätt att verka som utsedd operatör enligt Världspostkonventionen.

 

Världspostkonventionen av år 2004 har godkänts av riksdagen och de bestämmelser i världspostkonventionen som hör till området för lagstiftningen satts i kraft genom en lag av den 22 december 2006 (FFS 1364/2006). Ålands lagting gav sitt bifall den 13 december 2006 till att den rikslagen träder i kraft i landskapet Åland till de delar konventionen faller inom landskapets behörighet (ÅFS 45/2007). Världspostkonventionen av år 2008 har godkänts av riksdagen och de bestämmelser i världspostkonventionen som hör till området för lagstiftningen satts i kraft genom en lag av den 29 april 2011 (FFS 416/2011). Ålands lagting gav sitt bifall den 11 april 2011 till att den rikslagen träder i kraft i landskapet Åland till de delar konventionen faller inom landskapets behörighet (ÅFS 107/2011).

 

I samband med beredningen av den proposition som ligger till grund för lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen (FFS 657/2014) lämnade landskapsregeringen ett utlåtande till kommunikationsministeriet den 17 januari 2014 (ÅLR 2013/10497). I utlåtandet framförde landskapsregeringen att det inte hade skett underrättelse enligt 58 § 2 mom. självstyrelselagen om de förhandlingar som resulterade i nu aktuella tillägg till Världspostkonventionen. Enligt uppgift har dock Posten Åland Ab:s representant varit närvarande vid kongressen i Doha. Landskapsregeringen konstaterade också i utlåtandet att de ändringar som har gjorts i Världspostkonventionen i flera avseenden faller inom ramen för landskapets lagstiftningsbehörighet enligt 18 § 20 punkten självstyrelselagen för Åland (FFS 1144/1991). Detta föranleder att Ålands lagtings bifall måste inhämtas enligt 59 § 1 mom. självstyrelselagen för Åland (FFS 1144/1991).

 

I utlåtandet till kommunikationsministeriet noterades även att i artikel 7 i konventionen har införts befrielser från postavgifter för blindskriftsförsändelser. Landskapsregeringen konstaterade att det i riket planerades att ett förbehåll mot artikel 7 godkänns för att Finland ska kunna ordna saken nationellt på ett sätt som avviker från artikeln. Landskapsregeringen understödde detta förslag främst med hänvisning till att definitionen av blindskriftsförsändelser är vagt definierad och att portobefrielsen även omfattar olika organisationer. Landskapsregeringen ansåg att eventuellt förbehåll som kommer att framföras även ska omfatta landskapet så att frågan kan ordnas i landskapet på ett sätt som avviker från artikeln. Enligt utlåtandet överväger landskapsregeringen även behovet av reglering i landskapets postlagstiftning som motsvarar sådan i rikets postlag ingående skyldighet för utsedd operatör att erbjuda synskadade rätt att skicka vissa försändelser som innehåller punktskrift avgiftsfritt.

 

Landskapsregeringen konstaterar att Världspostkonventionen är ett s.k. blandat avtal, som innehåller bestämmelser som dels hör till unionens och dels till medlemsstaternas behörighet. Till den delen konventionen faller inom ramen för medlemsstaternas behörighet faller konventionens bestämmelser till största delen inom landskapets behörighet. Bland annat de ändringar som gjorts i konventionens artikel 7 om blindskrift föranleder behovet av lagtingets bifall enligt 59 § 1 mom. självstyrelselagen.

 

Landskapsregeringen anser att den reservation som riksdagen har godkänt att Finland ska lämna gällande artikel 7 i konventionen även möjliggör att i landskapet tas ut avgifter för blindskriftsförsändelser som är adresserade till andra stater. Landskapsregeringens avsikt är ändå att i samband med kommande ändringar i landskapets postlagstiftning föreslå en ändring som medför en rätt för synskadade att skicka försändelser avgiftsfritt om de innehåller punktskrift och väger mindre än 7 kilogram, med undantag för flygtilläggsavgiften.

 

Mariehamn den 18 december 2014

 

 

 

 

L a n t r å d                            Camilla Gunell        

 

 

 

 

 

Minister                                 Wille Valve