Landskapsregeringens svar RP 6/2018-2019

Lagtingsår: 2018-2019
Typ av dokument: Landskapsregeringens svar

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands landskapsregering

YTTRANDE

 

Datum

 

 

6.3.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Landskapsregeringens yttrande

Angående regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster

·       Republikens presidents framställning nr 6/2018-2019

 

Ålands lagting har den 29 januari 2019 begärt ett yttrande från landskapsregeringen om en proposition till riksdagen om godkännande av och sättande i kraft av den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster. Begäran är gjord i enlighet med lagstingsordningen 31 § 2 mom.

 

Propositionens huvudsakliga innehåll

 

Regeringen föreslår att riksdagen godkänner den multilaterala konvention som ingicks 2016 och genom vilken genomförs skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster. Vidare föreslår regeringen att riksdagen ger sitt samtycke till att vissa reservationer görs och notifikationer lämnas på basis av konventionen. Konventionen har tagits fram som en del av det projekt som OECD och G20-länderna startat för att motverka skattebaserosion och förflyttning av vinster. Projektet som kallas BEPS-projektet (Project to Tackle Base Erosion and Profit Shifting) inleddes 2013 och har resulterat i ett åtgärdspaket av 15 rapporter om de åtgärder genom vilka man strävar till att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster. Utöver fyra minimikrav, varav två är skatteavtalsrelaterade, ingår rekommendationer och bästa praxis i rapporterna. Minimikraven är inte rättsligt bindande, men det förutsätts att de stater som deltagit i arbetet följer dem. Eftersom det globalt finns mer än 3000 mellanstatliga skatteavtal, förhandlades en multilateral konvention fram för att på ett praktiskt sätt göra de skatteavtalsrelaterade delarna tillämpliga. Lite mer än 100 stater deltog i arbetet, varav Finland var en stat. Konventionen gör det möjligt att anpassa bilaterala skatteavtal utan att separat ändra varje enskilt bilateralt avtal. Konventionen ändrar inte de bilaterala avtalet direkt som ett ändringsprotokoll utan ska tillämpas parallellt med de egentliga skatteavtalen. För att avgöra hur den parallella tillämpningen ska göras för varje enskilt bilateralt skatteavtal finns samordnings- och notifikationsklausuler till hjälp som specificerar vilka bestämmelser som ska tillämpas per part. Konventionen kan betraktas som en meny av bestämmelser eftersom den ger parterna flera alternativ ifråga om vilka bestämmelser parten väljer att tillämpa. Vissa delar av konventionen ska tillämpas och vissa delar är valbara. Till den del parten har en valfrihet ingår bestämmelser som en part kan välja att inte tillämpa genom att göra en reservation. Vidare ingår en del som gäller skiljeförfarande som parten måste särskilt välja för att bli tillämplig.

 

I propositionen föreslås att för det finska skatteavtalsnätverket inkluderas ett stycke i ingressen som berör syftet med ett skatteavtal, en allmän bestämmelse om förhindrande av avtalsmissbruk, förnyade bestämmelser om förfarandet vid ömsesidig överenskommelse och en bestämmelse om motsvarande justering ifråga om internprissättning. Det föreslås även att Finland ska tillämpa den del i konventionen som berör skiljeförfarande. För övriga bestämmelser föreslås att Finland lämnar reservationer om att inte tillämpa konventionens bestämmelser.

 

Konventionen trädde i kraft internationellt den 1 juli 2018, och för Finlands del träder den i kraft den första dagen i den månad som följer efter utgången av den period om tre kalendermånader som börjar den dag då Finland deponerar sitt godkännandeinstrument.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Avtalets och protokollets konsekvenser för Finland och Åland

 

Det multilaterala skatteavtalet innehåller bestämmelser som kan påverka beskattningsrätten inom kommunalbeskattningen, och avtalet innehåller därför bestämmelser som faller inom landskapets behörighet genom 18 § 5 punkten i självstyrelselagen. Skatteavtal som lagtinget tidigare har lämnat sitt bifall till för att de skulle sättas i kraft i landskapet, anpassas genom avtalet.

 

Det nordiska skatteavtalet lämnas utanför den multilaterala konventionens tillämpningsområde, eftersom även det är ett multilateralt avtal. Det nordiska avtalet har nyligen ändrats genom ett ändringsprotokoll för att uppfylla minimikraven i den nu behandlade multilaterala konventionen.

 

Förslaget kan enligt finansministeriet ge upphov till både ökade och minskade skatteintäkter. Det är till stora delar svårt att förutse vilka situationer som kan uppstå. För skattskyldiga uppstår genom konventionen effektivare medel för tvistelösning genom de reviderade bestämmelserna för ömsesidig överenskommelse och skiljeförfarande. Detta kan i sin tur kräva ökade resurser hos Skatteförvaltningen. Protokollets innehåll bedöms inte stå i strid med självstyrelselagen eller landskapslagstiftning.

 

Landskapsregeringens bedömning

Landskapsregeringen förordar att lagtinget ger sitt bifall till propositionen om godkännande och sättande i kraft av den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster.

 

 

 

 

Mariehamn den 6 mars 2019

 

 

 

 

L a n t r å d                                 Katrin Sjögren

 

 

 

 

 

 

Minister                                      Mats Perämaa