Landskapsregeringens svar rp 8/2014-2015

Lagtingsår: 2014-2015
Typ av dokument: Landskapsregeringens svar

Ladda ner Word-dokument

 

YTTRANDE nr 8/2014-2015

Datum

 

2015-01-29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Landskapsregeringens yttrande

över framställning från republikens president gällande godkännande av det fakultativa protokollet om ett klagomålsförfarande till konventionen om barnets rättigheter samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen

·       Republikens presidents framställning nr 8/2014-2015

 

 

Enligt 31 § 2 mom. lagtingsordning för Åland ska lagtingets talman utan dröjsmål översända till landskapsregeringen för yttrande en begäran från presidenten om lagtingets bifall till ikraftträdande av en internationell förpliktelse. Landskapsregeringen ska behandla ett sådant ärende i skyndsam ordning. Till landskapsregeringen har den 9 januari 2015 inkommit lagtingets talmans begäran om landskapsregeringens yttrande över republikens presidents framställning nr 8 2014-2015.

     Konventionen om barnets rättigheter trädde i kraft i Finland den 20 juli 1991. FN:s generalförsamling antog i maj 2000 två fakultativa protokoll till konventionen: om indragning av barn i väpnade konflikter samt om försäljning av barn, barnprostitution och barnpornografi. I februari 2012 undertecknade Finland det fakultativa protokollet om ett klagomålsförfarande till konventionen om barnets rättigheter.

     Genom det nu aktuella fakultativa protokollet om ett klagomålsförfarande ges enskilda personer eller grupper av enskilda personer som står under en konventionsstats jurisdiktion rätt att anföra klagomål, om de anser sig ha utsatts för en kränkning från denna stats sida av någon av de rättigheter som anges i konventionen eller i de två ovannämnda fakultativa protokollen. I det fakultativa protokollet om ett klagomålsförfarande bestäms också om mellanstatliga klagomål för en protokollsstat som påstår att en annan protokollsstat inte uppfyller sina förpliktelser enligt konventionen eller enligt konventionens två första fakultativa protokoll. En fördragsslutande stat får när som helst avge en förklaring där den erkänner kommitténs behörighet att ta emot och pröva sådana klagomål. Finland har för avsikt att förbinda sig till detta förfarande.

     Det fakultativa protokollet upprättar en mekanism för enskilda klagomål med stöd av vilket barnrättskommittén ges behörighet att bland annat pröva klagomål av enskilda personer eller grupper av personer. Utredningsförfarandet enligt protokollets artikel 13 kan omfatta besök inom protokollstatens territorium när det är motiverat och protokollstaten samtycker till det. Målet med det fakultativa protokollet är att stärka och komplettera de nationella och regionala mekanismerna och också att stärka barnets status som rättssubjekt och som människa med värdighet och förmågor som utvecklas.

     Utrikesministeriet har berett ärendet genom remissförfarande. Ålands landskapsregering har beretts tillfälle att i framföra synpunkter i samband med beredningen av regeringspropositionen (ÅLR 2014/8249).

     Förverkligandet av barnkonventionen sker på ett flertal områden som faller inom landskapets lagstiftningsbehörighet. Landskapet har lagstiftningsbehörighet bland annat inom hälso- och sjukvård (18 § 12 p. självstyrelselagen för Åland), socialvård (18 § 13 p), undervisning, kultur, idrott och ungdomsarbete (18 § 14 p).

     Genom de befogenheter som kommittén ges kommer åtgärder inom landskapets lagstiftningsbehörighet att kunna prövas. Ikraftträdandet på Åland av det fakultativa protokollet förutsätter enligt 59 § självstyrelselagen lagtingets bifall till den författning genom vilken bestämmelserna sätts ikraft. I nationell fördragspraxis har ansetts att givandet av rådgivande och övervakande befogenheter åt internationella organ utgör sådan utövning av offentlig makt som faller under landskapets behörighet och förutsätter lagtingets bifall (RP 93/2001, s.69).

     Landskapsregeringen understöder innehållet och målsättningen med det fakultativa protokollet, det vill säga att ställningen för barnens rättigheter såsom rättsligt förpliktande mänskliga rättigheter stärks och rättsskyddet för barn förbättras.

 

 

Mariehamn den 29 januari 2015

 

 

Vicelantråd

 

 

Roger Nordlund

 

 

Minister

 

 

Carina Aaltonen