Landskapsregeringens svar rp 9/2014-2015

Lagtingsår: 2014-2015
Typ av dokument: Landskapsregeringens svar

Ladda ner Word-dokument

 

YTTRANDE nr 9/2014-2015

Datum

 

2015-01-29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Landskapsregeringens yttrande

över republikens presidents framställning om godkännande av konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och av det fakultativa protokollet till konventionen samt med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen och dess fakultativa protokoll som hör till området för lagstiftningen och om ändring av lagen om riksdagens justitieombudsman

·       Republikens presidents framställning nr 9/2014-2015

 

 

Enligt 31 § 2 mom. lagtingsordning för Åland ska lagtingets talman utan dröjsmål översända till landskapsregeringen för yttrande en begäran från presidenten om lagtingets bifall till ikraftträdande av en internationell förpliktelse. Landskapsregeringen ska behandla ett sådant ärende i skyndsam ordning. Lagtingets talman har den 8 januari 2015 lämnat en begäran om landskapsregeringens yttrande över republikens presidents framställning nr 9/2014-2015.

     Förenta nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning syftar till att främja, skydda och säkerställa det fulla och lika åtnjutandet av alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla personer med funktionsnedsättning och att främja respekten för deras inneboende värde. Konventionsstaterna förutsätts vidta alla ändamålsenliga lagstiftningsåtgärder för att uppfylla de rättigheter som erkänns i konventionen.

     Den till framställningen fogade propositionen (RP 284/2014) innehåller förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen och om ändring av lagen om riksdagens justitieombudsman.

I samband med beredningen av konventionen begärde utrikesministeriet landskapsregeringens utlåtande över fördraget. Landskapsregeringen lämnade sitt utlåtande den 2 oktober 2014 (278 S10, 2.10.2014, ÅLR 2014/6832).

     Landskapsregeringen konstaterar att konventionen och det fakultativa protokollet innehåller bestämmelser som faller inom landskapets behörighet. Landskapet har lagstiftningsbehörighet bland annat inom hälso- och sjukvård (18 § 12 p. självstyrelselagen för Åland), socialvård (18 § 13 p), undervisning, kultur, idrott och ungdomsarbete (18 § 14 p), främjande av sysselsättning (18 § 23 p) och statistik om förhållandena i landskapet (18 § 24 p). Ikraftträdandet på Åland av konventionen och de av det fakultativa protokollets bestämmelser som faller inom landskapets behörighet förutsätter enligt 59 § självstyrelselagen lagtingets bifall till den författning genom vilken bestämmelserna sätts ikraft.

     För att främja, skydda och övervaka genomförandet av konventionen ska konventionsstaterna enligt konventionens artikel 33.2, i enlighet med sitt rättssystem och sitt förvaltningssystem, bibehålla, förstärka, utse eller inom konventionsstaten upprätta en struktur som består av en eller flera oberoende mekanismer beroende på vad som befinns ändamålsenligt.

     Lagen om riksdagens justitieombudsman föreslås ändras för att uppfylla artikel 33.2 . Genom infogande av en ny 19f § skapas det nationella människorättscentret som bildas av riksdagens justitieombudsman, Människorättscentret och dess människorättsdelegation.  

     Landskapsregeringen konstaterar att självstyrelsepolitiska nämnden vid behandlingen av Förenta nationernas konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning konstaterat ”att JO:s befogenheter i landskapet saknar reglering” (Utlåtande till Ålands lagting nr 2013-2014). Frågan är under utredning varför föreliggande yttrande inte tar ställning till denna del.

     Landskapsregeringen konstaterar att en allmän lag rörande teckenspråk saknas. Landskapsregeringen tillsätter under år 2015 en arbetsgrupp med uppgift att bedöma om de bestämmelser som finns i annan lagstiftning uppfyller kraven på lagstiftning rörande teckenspråk eller om en ny lag bör tas fram.

     Den lag om stärkt självbestämmanderätt för klienter och patienter som är under beredning i Finlands riksdag är av stor betydelse även för personer med funktionsnedsättning. Lagen innehåller såväl bestämmelser som faller under rikets som under landskapets behörighet. En lagframställning är under beredning och målet är att kunna ge denna till lagtinget efter att riksdagen gett sitt godkännande till rikslagen.

     Även handikappservice- och specialomsorgslagstiftningen genomgår en reform som grundar sig på kraven i FN-konventionen. Målet är att en reviderad lagstiftning träder i kraft 2017.

     Vissa av artiklarna hänför sig även till tillämpningsområdet för socialvårdslagen. En ny socialvårdslag träder i kraft 1.4.2015 i riket. Landskapsregeringen avser att under år 2015 ta fram underlag för en ny/reviderad socialvårdslag.

Landskapsregeringen understöder innehållet i och målsättningen med konventionen och det fakultativa protokollet.

 

 

Mariehamn den 29 januari 2015

 

 

Vicelantråd

 

 

Roger Nordlund

 

 

Minister

 

 

Carina Aaltonen