Landskapsregeringens svar s 1/2006-2007

Lagtingsår: 2006-2007
Typ av dokument: Landskapsregeringens svar

Ladda ner Word-dokument

     

Ålands landskapsregering

SVAR PÅ SPÖRSMÅL

Finansavdelningen

Datum

 

 

2006-12-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Svar på spörsmål

Principer för lönesättning inom förvaltningen

·      Spörsmål nr 1/2006-2007

 

 

Med stöd av 48 § 1 mom. lagtingsordningen har ltl Raija-Liisa Eklöw m.fl. i ett spörsmål ställt följande fråga:

På vilket sätt har landskapsregeringen för sina underlydande myndigheter klargjort de allmänna riktlinjerna för lönesättningen inom landskapsförvaltningen samt tillsett och övervakat att dessa riktlinjer efterlevs?

 

Med anledning härav ger landskapsregeringen följande skriftliga svar

     Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) handhar enligt landskapslagen om hälso- och sjukvården de uppgifter som rör myndighetens personal och som enligt tjänstemannalagen för landskapet Åland ankommer på landskapsregeringen. Således handhar ÅHS självständigt uppgifter som inrättande och indragningar av tjänster, utnämningar, ingående av avtalslöner, omplaceringar, uppsägningar och disciplinära åtgärder. Bestämmelser om beslutanderätten i ärenden som gäller personal och omständigheter i anställningsförhållanden finns i reglemente som fastställs av styrelsen för ÅHS.

     Villkoren i anställningsförhållandet för landskapets tjänstemän regleras i tjänstekollektivavtal. Förhandlings- och avtalsparter är på landskapets vägnar landskapsregeringen och på tjänstemännens vägnar de tjänstemannaorganisationer som landskapsregering bedömt det ändamålsenligt att ingå tjänstekollektivavtal med. ÅHS har i egenskap av arbetsgivare rätt att inom ramen av tjänstekollektivavtalens ramar besluta om personalens anställningsvillkor.

     Enligt landskapslagen om tjänstekollektivavtal justerar landskapsrege-ringen arbetsgivarföreträdarnas avlöning. ÅHS:s förvaltningschef verkar enligt samma lag som en av landskapets arbetsgivarföreträdare varmed förvaltningschefens lön skall justeras av landskapsregeringen. I övrigt ankommer det, i enlighet med lagstiftning och reglemente, på ÅHS att såväl anställa personal som att fastställa och i vissa fall justera löner.

     I tjänstekollektivavtal om anställningsvillkor för tjänstemän vid ÅHS finns bl.a. bestämmelser om fastställande av grundlönen när en tjänst besätts, tillämpning av löneskalan och justering av grundlöner. Utöver s.k. gropjusteringar av grundlöner som avtalsparterna förhandlar och avtalar om inom ramen av fastställd regleringsmån kan ÅHS justera löner med stöd av tjänstekollektivavtal och med beaktande av budgeten. Tjänstemannalagen tillåter också ÅHS att med en tjänsteman som antagits i tjänst som inrättats med avtalslön ingå skriftligt avtal om de villkor som skall iakttas i tjänsteförhållandet. I ett sådant avtal kan göras undantag från den tjänstekollektivavtalsenliga lönesättningen om det anses påkallat till ÅHS fördel.

     Beslut om bättre villkor i tjänstemännens anställningsförhållande än vad som avtalats i tjänstekollektivavtal fattas av landskapsregeringen.

 

     Sammanfattningsvis konstaterar landskapsregeringen som svar på spörs-målet att ÅHS som myndighet genom lagstiftning har givits långtgående rättigheter i fråga om att fatta beslut i personal- löne- och andra frågor som rör villkor i anställningsförhållanden. Bestämmelser om grunderna för lönesättning finns fastställda i tjänstekollektivavtal som binder landskapsregeringen och dess myndigheter i egenskap av arbetsgivare.

 

 

Mariehamn den 14 december 2006.

 

 

 

 

 

L a n t r å d

 

 

Roger Nordlund

 

 

 

 

 

Landskapsregeringsledamot

 

 

Lasse Wiklöf