Landskapsregeringens svar s 1/2010-2011

Tillhör ärendet: Fornminnesförvaltning
Lagtingsår: 2010-2011
Typ av dokument: Landskapsregeringens svar

Ladda ner Word-dokument

Ålands landskapsregering

SVAR PÅ SPÖRSMÅL

Utbildnings- och kulturavdelningen

Datum

 

 

20.1.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Svar på spörsmål

Fornminnesförvaltning

·      Spörsmål nr 1/2010-2011

 

 

Med stöd av 48 § 1 mom. lagtingsordningen har lagtingsledamot Danne Sundman m.fl. i ett spörsmål ställt följande fråga:

 

Hur avser landskapsregeringen verka för en rättssäker fornminnesförvaltning inbegripet ett färdigställande av uppdateringen av det i lagen stipulerade fornminnesregistret?

 

Med anledning härav ger landskapsregeringen följande skriftliga svar.

 

Rättssäker fornminnesförvaltning

I landskapslagen om fornminnen 2§ stadgas att ett register ska upprättas över kända fasta fornlämningar, att fastighetsägaren ska höras innan anteckning i registret görs samt att landskapsregeringen ska göra en skriftlig anmälan till fastighetsägaren när anteckning i registret gjorts. Fastighetsägaren har rätt att framställa ett rättelseyrkande hos landskapsregeringen inom 30 dagar från delfåendet av anmälan om registrering. I övergångsbestämmelserna slås fast att de fornminnen som finns i den förteckning som upprättats innan lagen trätt i kraft skall registreras ånyo. För att slutföra registreringen föreligger ett behov av att i en förordning reglera vilka uppgifter om fornlämningarna som ska ingå i registret.

 

Landskapsregeringens arbete med fornminnesregistret

 

Landskapsregeringen har inlett registreringen med ett hörandeförfarande genom utskick till ca 1600 fastighetsägare. I ett brev med bifogad karta informerades markägarna om vilka uppgifter fornminnesregistret för den berörda markägarens del innehåller. Avsikten var att tydligt informera och höra markägarna om registrets innehåll. I enlighet med lagstiftningen har fastighetsägarna genom förfarandet givits möjlighet att framföra sina åsikter i ärendet och kommentera de uppgifter som skickades ut. Fastighetsägarna hade sex månader på sig att inkomma med sina synpunkter till landskapsregeringen. 

      Landskapsregeringens kontakter med fastighetsägarna har resulterat i att 1.362 stycken inte haft anmärkningar att anföra i samband med hörandet. 70 stycken besiktningar har genomförts. 49 stycken felaktigheter i lantmäteriets fastighetsregister har uppdagats och åtgärdats. Allmän information om fornlämningar har lämnats i 31 fall, företrädesvis per telefon. I 26 fall har förfrågningar resulterat i att specialkartor över fornlämningar har tillsänts fastighetsägare. I 17 fall har landskapsregeringen behandlat frågor om frivilligt inrättande av skyddsområde samt begäran om informationsskyltning och dylikt. I 14 fall har felaktigheter i den tidigare fornlämningsförteckningen upptäckts och rättats. Fastighetsägare har i 11 fall meddelat att man vill ha fornlämningen rubbad.

      I 20 fall har fastighetsägare meddelat att de inte accepterar att det finns en fornlämning alternativt att registrering av fornlämning ska ske. En övervägande del av dessa fornlämningar är belägna i Långbergsöda och Tengsöda byar. Beredningen av den fortsatta hanteringen av dessa ärenden pågår. Landskapsregeringen avser att i en samrådsgrupp föra diskussioner med de markägare som inte accepterar registrering.

     

Slutsats

Av ovanstående redogörelse framgår att landskapsregeringen har genomfört ett gediget arbete sedan de nya bestämmelserna trädde ikraft. Det återstår alltjämt att lösa de situationer då fastighetsägarna inte accepterar en registrering av befintliga fornlämningar.

 

Nästa steg i registreringsprocessen är att meddela markägarna att fornminnen kommer att registreras. För att uppfylla lagstiftarens målsättning att säkerställa ett rättssäkert register avser landskapsregeringen i en förordning reglera vilka uppgifter som ska ingå i fornlämningsregistret. Med beaktande av erfarenheterna av hörandeförfarandet har landskapsregeringen gjort en översyn av lagstiftningen. Landskapsregeringen avser att under våren tillställa lagtinget en framställning som inkluderar en förordningsfullmakt.

 

 

 

Mariehamn den 20 januari 2011

 

 

L a n t  r å d

 

 

Viveka Eriksson

 

 

Vicelantråd

 

 

Britt Lundberg