Landskapsregeringens svar s 1/2012-2013

Lagtingsår: 2012-2013
Typ av dokument: Landskapsregeringens svar

Ladda ner Word-dokument

Ålands landskapsregering

SVAR PÅ SPÖRSMÅL

Kansliavdelningen

Datum

 

 

2012-12-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Svar på spörsmål

Samhällsservicestrukturreformen

·       Spörsmål nr 1/2012-2013

 

 

Med stöd av 37 § lagtingsordningen har lagtingsledamot Axel Jonsson m.fl. i ett spörsmål ställt följande fråga:

 

       På vilket sätt och med vilken kommunstruktur ska samhällsservicen skötas i framtiden?

 

Med anledning av spörsmålet ger landskapsregeringen följande skriftliga svar.

 

Bakgrund

Den offentliga sektorn på Åland står i likhet med den offentliga sektorn i Norden inför betydande utmaningar med att klara det framtida välfärdsuppdraget. Vi lever allt längre och det föds allt färre barn. Det innebär att en minskande andel personer i arbetsför ålder ska försörja allt flera, den s.k. försörjningskvoten stiger. Målet med samhällsservicereformen är att möta de ekonomiska och strukturella utmaningarna som framtiden medför genom att samordna servicen i större helheter, öka effektiviteten och kompetensen, stärka rättssäkerheten och servicenivån, förbättra den offentliga sektorns konkurrenskraft och rekryteringsmöjligheter samt att utveckla närdemokratin. Samhällsservicereformen strävar dessutom till att ge mer likvärdig service och gemensam tillämpning av lagstiftningen.

       Landskapsregeringen konstaterar att arbetet med samhällsservicereformen är ett stort utvecklings- och demokratiprojekt, rentav det största i Ålands historia. Landskapsregeringen har tagit på sig ansvaret att driva och finansiera reformarbetet. För att lyckas genomföra en reform av det omfång samhällsservicereformen utgör krävs ett stort engagemang, tålmodighet och nytänkande men framförallt samverkan mellan alla berörda parter. Landskapsregeringen har aktivt under det gångna året arbetat med samhällsservicereformen och vidtagit en mängd konkreta åtgärder för att trygga att reformarbetet står på en stabil grund.

 

Arbetsgrupp för samhällsservicereform

Som ett första led i arbetet med samhällsservicereformen tillsatte landskapsregeringen en arbetsgrupp i början av januari i år. Arbetsgruppen fick i uppdrag att arbeta fram alternativa logiska modeller för samhällsservicen på Åland. Den s.k. ASAM-gruppen presenterade sin slutrapport i maj i vilken man presenterar fyra olika utgångpunkter för samhällsservicen på Åland. Arbetet utgör en viktig plattform för det fortsatta reformarbetet.

 

Kommunal samverkan

För att nå framgång i reformarbetet krävs delaktighet och en tydlig samverkan mellan landskapets myndigheter och kommunsektorn. Landskapsregeringen har under det gångna året vid två tillfällen bjudit in de åländska kommunerna till öppna diskussionstillfällen, den 1 mars och 31 augusti. Samtliga kommuner har varit representerade vid dessa tillfällen varvid de har bekräftat arbetet och uppmuntrat landskapsregeringen att fortsätta leda reformarbetet. Utöver nämnda diskussionstillfällen har landskapsregeringen under året besökt samtliga kommuner för att diskutera specifika utmaningar som finns hos de enskilda kommunerna.

 

Ledningsgrupp för samhällsservicereformen              

Som ovan framgår har landskapsregeringen påtagit sig ansvaret för att driva reformarbetet. I september tillsatte landskapsregeringen en särskild ledningsgrupp som ska säkerställa att reformarbetet framskider och att alla berörda parter involveras i arbetet. Förutom att koordinera reformarbetet ska ledningsgruppen ta fram en gemensam målbild för samhällsservicens organisation och kommunstrukturen på Åland. Ledningsgruppen består av representanter för landskapsregeringen och kommunsektorn, politiker och sakkunniga.

      

Arbetsgrupper

Eftersom fokus i reformarbetet är inriktat på samhällsservicen har landskapsregeringen tillsatt två arbetsgrupper vars uppdrag är att föreslå modeller för samordning av social respektive teknisk service.

       Arbetsgruppen för den sociala sektorn ska ta fram en modell/modeller för samordning av barnskydd, missbrukarvård, specialomsorg och handikappservice. Modellen ska utformas så att andra verksamheter inom socialvården organisatoriskt kan anpassas till den nya modellen. Arbetsgruppen kan enligt dess uppdrag utvidga modellen så att den omfattar andra än ovan angivna verksamheter inom social- och primärvårdens område.

       Arbetsgruppen för den tekniska sektorn ska ta fram en modell/modeller för samordning av verksamheter inom teknisk sektor och infrastruktur. Fokus i arbetet ska vara riktat på teknisk service, planering och upphandling för byggnation, och skötsel av vägar, parker och grönområden samt vatten och avlopp. Vidare ska gruppen enligt uppdraget ta hänsyn till övergripande och detaljerad fysisk planering och annan teknisk service där samordningsvinster kan åstadkommas.

       Båda ovan angivna gruppers arbeten ska för de verksamheter som inkluderas omfatta samtliga kommuner på Åland och befintliga kommunalförbund samt landskapsregeringen och samägda bolag. Arbetsgrupperna ska utvärdera modellens effekter på fördelningen av landskapsandelar till kommunerna samt identifiera ramarna för det lagstiftningsbehov som förändringen föranleder.  Landskapsregeringen understryker vikten av att dessa arbetsgrupper utför sina uppdrag i nära samverkan med ledningsgruppen. Liksom ledningsgruppen består arbetsgrupperna av representanter för kommunsektorn och landskapsregeringen. Arbetsgruppernas uppdrag ska vara slutförda innan utgången av april månad 2013.

       I syfte att skapa ramar för en garantilagstiftning kommer landskapsregeringen att tillsätta en arbetsgrupp i början av år 2013. Garantilagstiftningen ska säkra allas rätt till likvärdig basservice, oberoende av boningsort.

 

Alla intressenters delaktighet

För att ytterligare trygga alla intressenters delaktighet i samhällsservicereformen har landskapsregeringen förutom representanter för kommunsektorn och landskapet till ett s.k. breddgruppsmöte bjudit in representanter för näringsliv och tredje sektor. Syftet med mötet som kan liknas vi en workshop är att gemensamt skapa en målbild för framtidens Åland. Mötet till vilket över 100 deltagare inbjudits går av stapeln den 13 december. Samma dag kommer landskapsregeringen att lansera en webbsida för reformarbetet. Genom hemsidan kommer alla ålänningar inte enbart att kunna följa reformarbetet utan även göra sig delaktiga genom att ge sina synpunkter och ställa konkreta frågor. Genom hemsidan öppnar således landskapsregeringen en kommunikationskanal till allmänheten vilken skapar en möjlighet för hela den åländska befolkningen att vara med och påverka reformarbetet.

 

Digital agenda

Under hösten 2012 fastslog landskapsregeringen en digital agenda vilken etablerar ramarna för en omvandling av det åländska samhället till ett modernt e-samhälle. Den digitala agendan är, med sitt fokus på gemensam e-förvaltning och IT, ett av de viktigaste instrumenten för att utveckla servicen till invånarna och skapa såväl organisatoriska som systemmässiga förändringar i den åländska offentliga förvaltningen. Digitaliseringen av den offentliga förvaltningen utförs parallellt med samhällsservicereformen och utgör en väsentlig del av densamma.

 

Konkreta resultat

Landskapsregeringen konstaterar att arbetet med samhällsservicereformen är i en intensiv fas och att de arbeten som pågår i arbetsgrupperna, i kombination med ledningsgruppens fortsatta initiativ för en dialog på ett brett plan, kommer att utmynna i konkreta alternativ för hur samhällsservicen ska skötas i framtiden och hur kommunstrukturen kan se ut. Lagberedningen står i beredskap för att vidta lagstiftningsåtgärder och kommer aktivt att involveras i reformarbetet från och med årsskiftet. Målsättningen är att reformarbetets ekonomiska och praktiska verkningar ska återspeglas i landskapets budget från och med år 2014. Förändringar i servicestrukturerna kan föranleda omställningar i finansieringen av den kommunala sektorn genom landskapsandelssystemet.  Landskapsregeringen konstaterar dock att reformarbetet förutsätter en bredare diskussion kring finansieringen av den framtida samhällsservicen.

 

 

Mariehamn den 10 december 2012

 

 

Lantråd

 

 

Camilla Gunell

Minister

 

 

Gun-Mari Lindholm